Правила перевезення пасажирів та багажу

1. Загальні положення

1.1. Правила розроблені з урахуванням положень:

- Монреальської конвенції (Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень від 28.05.1999 року); 
- Варшавської конвенції (Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень від 12.10.1929 року) зі змінами відповідно до глави I Гаазького Протоколу від 28.09.1955 року; 
- Законодавства України про повітряний транспорт;
- Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту («General Conditions of Carriage /passenger and baggage/», IATA).

1.2. Метою  Правил є:

- встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу на рейсах авіакомпанії, на яких має забезпечуватися належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і норми відповідальності авіакомпанії під час організації та здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень;

 - забезпечення авіаційної безпеки під час повітряних перевезень пасажирів і багажу відповідно до вимог Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» та інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі зазначеної Програми.

1.3.Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цими Правилами, застосовуються правила міжнародного договору України.

2. Терміни і визначення, що використовуються в Правилах

Авіакомпанія (авіаперевізник) – суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, багажу, вантажів та пошти повітряним транспортом на підставі: ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України, або на підставі відповідного документу компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов'язковими для України.

Авіакомпанія (авіаперевізник), що провадить діяльність – авіакомпанія, яка виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа «фактичним перевізником» або «перевізником за договором». Термін «авіаперевізник» включає – працівників, представників і підрядників авіаперевізника.

Агент з обслуговування – суб'єкт аеропортової діяльності, уповноважений авіакомпанією здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.

Аеропортова діяльність – діяльність, пов'язана з виконанням технологічних процесів з наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, членів екіпажів, перевезенням багажу, пошти та вантажів.

Аеропорт призначення – аеропорт, у якому згідно з договором про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти.

Аеропорт трансферу – проміжний аеропорт, зазначений у перевізному документі, в якому згідно з договором про повітряне перевезення пасажир здійснює пересадку або здійснюється перевантаження багажу (вантажів) з одного рейсу на інший.

Акт про несправність при перевезенні багажу («PIR» - Property Irregularity Report) – документ, що оформлюється авіакомпанією у присутності пасажира негайно після виявлення шкоди, завданої багажу, перевезення якого здійснювалося повітряними суднами одного чи декількох послідовних авіаперевізників.

Акт про пошкодження багажу («DBR» – Damage Baggage Report) – документ, що складає авіаперевізник у присутності пасажира або без нього з метою констатації й описання характеру пошкодженого багажу.

Багаж («BAG» – baggage)– предмети, майно та інша особиста власність пасажира, що перевозяться на повітряному судні.

Багаж зареєстрований – багаж пасажира, який прийнятий авіаперевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки до пункту призначення і на який авіаперевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.

Багаж наднормовий – багаж, вага якого перевищує встановлену авіаперевізником норму безкоштовного перевезення багажу.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Багаж незареєстрований (громіздкий /крихкий/ цінний) – це багаж, властивості якого не допускають його перевезення у багажному відсіку, який приймається до перевезення за згодою авіаперевізника в салоні повітряного судна під особистим наглядом пасажира.

Багаж несупроводжуваний – багаж, який прийнятий авіаперевізником до повітряного перевезення окремо від пасажира і оформлений за вантажною накладною.

Багаж трансферний  зареєстрований багаж трансферного пасажира, який прийнято для перевезення від пункту відправлення до пункту призначення з перевантаженням у пункті трансферу.

Бирка "VІP" («Very Important Person») – розпізнавальна бирка, що закріплюється додатково до багажної ідентифікаційної бирки з метою позначення багажу дуже важливих пасажирів.

Бирка «RUSH» (терміновий рух) – бирка для оформлення досилання багажу (незнайденого, незапитаного, засланого багажу).

Бронювання (резервування) – попереднє замовлення місця у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення пасажира, або попереднє замовлення обсягу і тоннажу у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення багажу, вантажів та пошти.

Варшавська конвенція – у залежності від того, який з наведених нижче документів застосовується до договору повітряного перевезення, означатиме: 
Конвенцію з уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписану у Варшаві від 12.10.1929 року, зі змінами, внесеними Гаазьким Протоколом, підписаним у Гаазі від 28.09.1955 року; Конвенцію, додаткову до Варшавської конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються особами, що не є перевізниками по договору, підписану у Гвадалахарі від 18.09.1961 року.

Виключні умови – умови, за яких перевезення пасажирів і багажу не підпадають під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.

Відмова в перевезенні – відмова авіаперевізника у перевезенні пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність для посадки на борт, за винятком існування розумних підстав для відмови у посадці, таких як: охорона здоров'я, забезпечення безпеки або неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорту, візи, квитка тощо).

Втрата багажу – факт неприбуття багажу до аеропорту призначення, визнаний авіаперевізником після закінчення ним розшуку багажу.

Групове перевезення – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи пасажирів становить дві особи.

Депортовані особи – особи, які на законній підставі були допущені на територію країни її уповноваженими органами та у подальшому порушили національний закон або, які в'їхали в країну незаконно і яким через деякий час уповноважені органи офіційно наказують покинути дану країну.

Дні  слово «дні», що вживається в цих Правилах означає календарні, а не робочі дні. 
До календарних днів, включаються усі сім днів тижня, святкові та неробочі дні.

Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – угода, за якою одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів та пошти.

Електронний квиток – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки;

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання авіаперевізника.

Застосовані закони – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів і багажу.

Збори (такси) – плата, що встановлена державою, аеропортом або авіаперевізником за обслуговування, пов'язане з повітряним перевезенням.

Зіпсований квиток – квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.

Змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом з участю повітряного транспорту.

Зупинка на маршруті («Stopover») – попередньо погоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в перевезенні в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.

Інтерлайн-угода («Іnterline») – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.

Квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий авіаперевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони.

Квиток компенсаційний – квиток, оформлений авіакомпанією із застосуванням пред'явленого пасажиром чинного ваучера/сертифіката, прийнятого авіакасою в рахунок оплати повітряного перевезення.

Код перевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРС.

Код-шерінг угода («Сodesharing») – угода про спільне використання авіаперевізниками рейсів та своїх кодів.

Комерційні угоди – будь-які угоди між авіаперевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.

Компенсація в порядку регресу – компенсація витрат за рахунок третьої особи.

Конвойовані особи – особи, які перебувають під слідством або засуджені і підлягають транспортуванню.

Користувач – особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.

Маршрут-квитанція («Itinerary/Receipt») – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад: прізвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.

Місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.

Місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та його багажу.

Монреальська конвенція – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28.05.1999 року в місті Монреалі.

Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо авіаперевізником було вжито усіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням рейсів. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення тощо.

Нормальний тариф – повний тариф без будь-яких обмежень щодо його застосування, затверджений та опублікований авіакомпанією як нормальний тариф, тариф з мінімальними обмеженнями в частині його використання, встановлений для перевезення у бізнес класі чи в економічному класі і опублікований як нормальний тариф в автоматизованих системах бронювання.

Остаточний час оформлення пасажирів – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або не прибули на посадку в повітряне судно, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Пасажир – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою авіаперевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання і осіб, які супроводжують вантаж.

Пасажир з обмеженими фізичними можливостями (Passenger with reduced mobility – «PRM») або інвалід – пасажир, фізичні можливості якого під час використання транспортного засобу є обмеженими внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування пасажирів.

Пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором міжнародного повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.

Пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором міжнародного повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого перевізника.

Пасажири категорії «DEPA» – депортовані особи, що супроводжуються спеціальним ескортом.

Пасажири категорії «DEPU»– депортовані особи, що не супроводжуються.

Пасажири категорії «INAD» – особи, яким було відмовлено у в'їзді в дану країну.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Підтверджене бронювання – бронювання, яке було зроблено в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".

Повітряне перевезення – перевезення пасажирів, багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. 

Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. 

Внутрішнє перевезення – транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.

Польотний купон – частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначені відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

Потенційно небезпечні пасажири – категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі уповноважених співробітників відповідних органів.

Пошкодження – фізичні чи хімічні зміни, через які суттєво зменшилася вартість багажу чи вантажу.

Правила авіакомпанії  правила, інструкції та технології, встановлені авіакомпанією, які використовуються при повітряних перевезеннях пасажирів, багажу, вантажів та пошти, а також правила застосування тарифів, стандарти, настанови з обслуговування пасажирів та багажу і порядок розгляду звернень, претензій та позовів пасажирів.

Представництво авіакомпанії – підрозділ авіаперевізника, що перебуває в іншому населеному пункті України або на території іншої держави, де представляє його інтереси.

Претензія – складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.

Рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

Рейс регулярний – рейс, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи у встановлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів і незалежно від комерційної завантаженості.

Рейс чартерний – нерегулярний рейс, що виконується на зафрахтованому повітряному судні на підставі договору чартеру (фрахтування).

Розумні заходи – адекватні заходи, які вживаються авіаперевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира.

Розумні строки – період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) становить: дві години або більше – стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше – для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години чи більше – для всіх інших рейсів. 
Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин понад час початку та завершення польоту, визначеного в розкладі руху авіакомпанії, по закінченню цього строку, на вимогу пасажира, авіакомпанія протягом 7 днів повертає повну вартість невикористаного авіаквитка або вартість невикористаної його частини.

Ручна поклажа – незареєстрований багаж пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою авіаперевізника і під контролем та відповідальністю пасажира, що засвідчується спеціальною биркою «Approved as cabin baggage».

Спеціальний тариф – опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.

Спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають внаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.

Тариф – сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира, або одиниці маси, або обсягу багажу (вантажів) за відповідним маршрутом та відповідним класом обслуговування.

Тарифні нормативи – встановлені та опубліковані перевізником тарифи і правила їх застосування.

Туристичний оператор (туроператор) – юридична особа, що організує та створює туристичний продукт, який складається з надання туристичних послуг і організації повітряного перевезення, на що має відповідну ліцензію.

Узгоджені місця зупинки – пункти (крім пунктів відправлення та призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху авіаперевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.

Форс-мажор (форс-мажорні обставини) – обставини непереборної сили, надзвичайні та непередбачувані обставини поза контролем авіаперевізника і пасажира, наслідків яких не можна було уникнути, навіть доклавши найбільших зусиль (стихія, страйк, промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, несприятливі метеорологічні умови, вибух, надзвичайні ситуації у контролі за повітряним рухом, технічні складнощі, неврегульовані міжнародні відносини, міжнародні санкції, інші дії держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань), що фактично загрожують або унеможливлюють безпечне виконання польоту, звільняють сторони договору від відповідальності за невиконання зобов'язань.

Чартерне повітряне перевезення – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник (фрахтівник) надає іншій особі (фрахтувальнику) або фрахтувальникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів чи пошти, вказаних фрахтівником.

«AVIH» (Animal in hold) – тварини, що перевозяться у багажному відсіку (трюмі) повітряного судна, у якості зареєстрованого багажу (вантажу).

«Baggage piece concept» («РС» - «ВРС») – багажна поштучна концепція перевезення багажу.

«Baggage weight concept» («BWC») – багажна по вагова концепція перевезення багажу.

«Free» (Free of charge) – безплатне перевезення.

«ІАТА» (International Air Transport Association) – Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

«INF» (Infant) – дитина віком до двох років (немовля).

«MEDIF» (Medical Information Form) – медична інформаційна форма, що видається пасажиру з обмеженими фізичними можливостями закладом охорони здоров'я.

«No-show» – визначає пасажира, який не прибув на рейс або на посадку у повітряне судно, що має підтверджене бронювання і який заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни у своїй подорожі.

«PETC» (Pet in cabin) – домашні тварини, що перевозяться у салоні повітряного судна під наглядом пасажира.

«PRM» (Passenger with reduced mobility) – пасажир з обмеженими фізичними можливостями.

«SPEQ» (Sporting eguipment) – спортивне спорядження, що перевозиться на повітряному судні, у якості зареєстрованого багажу (вантажу).

«VIP» особи – особливо важливі персони (керівництво держави – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України; міністри України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний Прокурор України, Голова Служби Безпеки України, народні депутати України та очолювані ними державні делегації, і керівництво інших держав та очолювані ними державні делегації).

3. Сфера використання

3.1. Загальні умови перевезення

3.1.1. Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або внутрішнього перевезення пасажирів і багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються авіакомпанією безкоштовно.

3.1.2. Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) авіакомпанії згідно з пасажирським квитком. Визначення авіакомпанії у квитку, як перевізника на такому рейсі, є підтвердженням існування договору перевезення на такому рейсі між авіакомпанією і пасажиром, який зазначений у квитку.

3.1.3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 3.2.1 цього розділу, є об'єктом правил авіакомпанії, а також тарифних нормативів авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити – на дату початку перевезення. При перевезеннях пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

3.1.4. Правила авіакомпанії, тарифні нормативи авіакомпанії з внесеними до них змінами після дати видачі квитка не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира, крім випадків, коли це передбачено застосованими законами.

3.1.5. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, авіакомпанія має право здійснювати такі перевезення тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.6. Правила не використовуються при перевезеннях пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

3.2. Спеціальні умови перевезення

3.2.1. Якщо авіакомпанія довела, а відповідний державний орган визнав, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів перевезення (автомобільним, залізничним тощо), то такий орган може затвердити одиночну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання усіх встановлених цими Правилами вимог.

3.2.2. Правила авіакомпанії щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.

3.2.3. Громадянам України та громадянам країн Союзу Незалежних Держав (СНД), яким відповідно до чинного законодавства, встановлені пільги на повітряному транспорті, квитки оформляються за спеціальними тарифами – «Тарифи для ветеранів війни та інших осіб». 
До зазначених тарифів застосовується знижка, на яку має право громадянин України або громадянин країни СНД. 
Підставою для придбання пільгового квитка є відповідне посвідчення громадянина (зразка України, або зразка колишнього СРСР) і відповідний лист талонів (зразка України, або зразка колишнього СРСР), який видається до відповідного посвідчення. 

4. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу

4.1. Правила авіакомпанії є складовою частиною програми забезпечення якості під час повітряних перевезеннях пасажирів і багажу.

4.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва мають відповідати загальній програмі забезпечення якості повітряних перевезень пасажирів і багажу.

5. Квиток

5.1. Договір перевезення

5.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про повітряне перевезення та відображають умови перевезення пасажира і багажу. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.

5.1.2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5.1.4 цього розділу.

5.1.3. Умови договору перевезення, що додаються до пасажирського квитка та багажної квитанції, не повинні суперечити вимогам Монреальської конвенції або Варшавської конвенції залежно від того, яка з цих конвенцій застосовується і цим Правилам.

5.1.4. Пасажир не матиме права на переліт на рейсі, якщо авіакомпанія або уповноважена нею особа визнає квиток недійсним. Квиток може бути визнаним недійсним, якщо:

- пред'явлено зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не авіакомпанією і не її уповноваженим агентом з продажу; 
- квиток не має штампа авіакаси, яка його видала (крім електронних квитків, оформлених через автоматизовану систему бронювання); 
- пред'явлено квиток, в якому відсутній польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон; 
- неправильно застосований тариф, або неповністю оплачені – тариф, збори і такси на день здійснення подорожі, не з вини перевізника; 
- пасажир не може підтвердити наявність у нього належним чином оформленого електронного квитка (у разі оформлення електронного квитка); 
- встановлено, що квиток придбано за фальшивою чи краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою).

5.1.5. Квитки, що визнані недійсними з вини авіакомпанії, при необхідності підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від авіакомпанії, підлягають вилученню або ануляції без переоформлення і заміні не підлягають. У всіх випадках авіакомпанія або особа, що представляє її інтереси складає акт, копія якого надається пасажиру.

5.1.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який перевізник визнав недійсним, підлягає висадці з літака.

5.1.7. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.

5.1.8. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на першу вимогу посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

5.2. Втрачений або зіпсований квиток

5.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром, авіакомпанія за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків у розмірі вартості оригіналу квитка, які може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, авіакомпанія, яка видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість.

Авіакомпанія має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування квитка не були зумовлені недбальством авіакомпанії (її агента).

У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформляється тільки за наявності письмового дозволу такого перевізника.

5.2.2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:

- пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 5.2.1 цього розділу і, відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка; 
- пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день виконання рейсу, якщо до відправки рейсу за розкладом польотів менше ніж три години, або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати дозвіл, не працює.

5.3. Заборона передачі квитка

5.3.1. Пасажирський квиток може бути використаний для перевезення тільки тією особою, прізвище та ім'я якої зазначені у квитку.

5.3.2. З метою виконання пункту 5.3.1 цього розділу авіакомпанія має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

5.4. Строк чинності квитка

5.4.1. Строк чинності квитка включає:

- загальний строк чинності квитка; 
- строк чинності для перевезення.

5.4.2. Загальний строк чинності квитка дає права пасажиру на використання квитка для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначений рейс і дату, повернення вартості повного чи частково не використаного перевезення та здійснення інших розрахунків, що встановлені цими Правилами або тарифами авіакомпанії.

5.4.3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який встановлений для повернення грошей за невикористаний квиток (частину квитка) правилами застосування тарифів авіакомпанії.

5.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира і багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки чи аеропорту зворотного перевезення тільки в дату і рейсом, що зазначений у квитку.

5.4.5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після внесення до квитка авіакомпанією, або уповноваженою на це особою, дати вильоту та номера рейсу.

5.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використаний весь квиток – з дати його видачі.

5.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення тільки до дати, визначеної у квитку і, на умовах, встановлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.

5.5. Подовження строку чинності квитка

5.5.1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу подовжується, якщо авіакомпанія:

- не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; 
- скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; 
- пропустить узгоджене місце зупинки; 
- не виконує рейс у розумні строки, понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку; 
- своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс; 
- не може надати послуги відповідно з оплаченим класом обслуговування, у такому випадку, у разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути подовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування; 
- отримала підтвердження закладу охорони здоров'я про хворобу пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні та передбачає можливість здійснення подорожі цим пасажиром після одужання.

5.5.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, визнаними авіакомпанією поважними, авіакомпанія може подовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в сплаченому класі обслуговування з місця, де подорож була перервана. 
Факт хвороби чи інших обставин мають бути підтверджені відповідною довідкою закладу охорони здоров'я чи іншим належним документом. 
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють подальшу подорож пасажира авіакомпанія також може подовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

5.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або у разі смерті пасажира на маршруті, особам, що супроводжують такого пасажира, може бути подовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк до часу необхідного перебування у пункті події. 
Подовження строку чинності квитків може здійснюватися на строк до 45 днів, рахуючи з дати смерті особи, по пред'явленню в авіакомпанією належно оформленої копії свідоцтва про смерть та відповідної заяви. 
При застосуванні цих Правил, членами сім'ї фізичної особи, вважаються – її дружина або чоловік, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба або дід як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.

5.6. Послідовність польотних купонів

5.6.1. Авіакомпанія приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

5.6.2. Квиток, у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини авіакомпанії чи його уповноваженого агента.

5.6.3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто перевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

5.7. Клас обслуговування

5.7.1. Авіакомпанія повинна надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Авіакомпанія (її агент) повинна повідомити пасажира під час бронювання щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

5.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

5.7.3. Якщо квиток видається пасажиру без підтвердженого бронювання, місце бронюється за запитом пасажира під час його реєстрації на рейс за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування відповідного рейсу.

5.7.4. Авіакомпанія має право, як за технічних, так й за комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов'язана, якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати пасажиру відповідну компенсацію виходячи з вартості пониження класу обслуговування, з урахуванням положень пункту 17.5 цих Правил.

5.8. Строк і умови пред'явлення квитків з метою повернення сплачених сум

5.8.1. Квиток може бути пред'явлений в авіакомпанію для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:

- до початку перевезення, або 
- протягом всього строку чинності квитка для польоту.
Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили своєчасне пред'явлення пасажиром невикористаного або частково використаного квитка продавцю (авіакомпанії чи її агенту) для повернення сплачених сум, може подовжити зазначені строки.

5.8.2. Повернення сум за невикористані або частково використані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених авіакомпанією.

5.8.3. Закінчення зазначених у пункті 5.8.1 цього розділу строків не позбавляє пасажира права на пред'явлення продавцю квитка (авіакомпанії чи її агенту) претензії відповідно до положень розділу 29 цих Правил.

5.9. Абревіатури

5.9.1. Назва авіакомпанії, крім її повного найменування, також може наводитися у пасажирському квитку авіакомпанії буквений код «UWJ».

5.9.2. Авіакомпанія (її агент з продажу або агент з бронювання) повинен довести до відома пасажира під час бронювання квитків (реєстрації) інформацію щодо повного найменування авіакомпанії, який наведений у квитку у вигляді кодів.

6. Зупинка на маршруті перевезення або узгодження місця зупинки (Stopover)

6.1. Зупинка пасажира на маршруті перевезення дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з авіакомпанією та зазначена у квитку.

6.2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальним тарифом, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті посадки повітряного судна на маршруті перевезення.

6.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним чи пільговим тарифом і здійснює зупинку на маршруті перевезення, то з пасажира за зупинку може стягуватися додаткова плата.

7. Тарифи та збори

7.1. Тарифи та збори, що використовуються

7.1.1. Тарифи, що використовуються – це встановлені й опубліковані авіакомпанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюється строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо.

7.1.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.

7.1.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються у відповідності до чинного законодавства і опубліковуються у формі, доступній користувачам.

7.1.4. Аеропортові збори (такси) та збори (такси) авіаперевізника не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.

7.1.5. Авіаперевізник має право на встановлення додаткових зборів (такс), таких як: паливний збір, збір на забезпечення безпеки, сервісний збір та інші.

7.2. Оплата зборів

7.2.1. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіаперевізника, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватися окремо з наданням документу, який підтверджує оплату цих послуг.

7.2.2. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізником та аеропортами в системі АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена органом державного управління у сфері цивільної авіації та погоджена з Конференцією IATA з координації тарифної політики.

7.2.3. Розрахунки на території України та курс обміну валют за послуги з авіаційних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

7.2.4. За відповідними дозволами уповноважених органів, оплата послуг з авіаційних перевезень у міжнародному сполученні також може виконуватися у вільно конвертованій валюті. Курс обміну валют встановлюється авіаперевізником.

8. Бронювання перевезення пасажирів і багажу

8.1. Вимоги до бронювання

8.1.1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов'язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повітряному транспорті.

8.1.2. Для бронювання місць використовуються автоматизовані системи (АСБ/ГРС). Забронювати місця та об'єми тоннажу можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв'язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.

8.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються авіакомпанією.

8.1.4. Внесення до бронювання паспортних даних пасажира виконується відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

8.1.5. Авіакомпанія або її агент з продажу, які приймали участь у бронюванні перевезення, повинні інформувати пасажира (його представника) щодо строків оплати та оформлення квитків і про можливі зміни у розкладі виконання рейсів.

8.1.6. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання є попереднім і, договір на перевезення вважається не укладеним.

8.1.7. У разі не сплати пасажиром вартості замовленого квитка протягом встановленого терміну, визначеного авіакомпанією чи її агентом, авіакомпанія (її агент) має право анулювати замовлене бронювання без повідомлення про це пасажира.

8.1.8. З метою недопущення протиправного використання банківських платіжних карт, авіакомпанія може пред'явити вимогу щодо пред'явлення пасажиром доказів, які підтверджують правомірність використання банківської карти для оплати перевезення. Такими доказами можуть бути: факсові чи скановані копії лицевої сторони банківської карти, копія паспорту пасажира, письмова згода третьої особи на здійснення платежу його карткою з пред'явленням копії його паспорту, як під час придбання квитка так і в пункті реєстрації на рейс.

У разі відмови пасажира у наданні доказів щодо правомірності використання платіжної банківської карти для оплати квитка, або відмови пасажира у пред'явленні своєї банківської карти, якою здійснювався платіж за квиток чи ненадання належних пояснень про причини її відсутності, авіакомпанія може відмовити пасажиру у видачі квитка або відмовити в пункті реєстрації на рейс у перевезенні. 
Також, авіакомпанія має право на будь-якому етапі відмовити пасажиру у перевезенні або анулювати бронювання чи зняти пасажира з повітряного судна якщо на вимогу авіакомпанії пасажир не пред'явив доказів, що можуть підтвердити достовірність здійсненої оплати перевезення.

8.1.9. Якщо пасажир не прибув на рейс («No-Show»), на який він має підтверджене бронювання, і заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання пасажира на цей рейс та на наступні сегменти маршруту перевезення і на зворотний рейс.

8.2. Особисті дані пасажира

8.2.1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіакомпанії чи її агенту необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов свого перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир зобов'язаний надати авіакомпанії чи її агенту достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного засобу зв'язку для своєчасного оповіщення та інформування пасажира.

У разі відсутності належного зв'язку з пасажиром, що задокументовано авіакомпанією (її агентом), відповідальність за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира щодо змін у перевезенні покладаються на пасажира.

8.2.2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної для бронювання та його обслуговування інформації, бронювання не здійснюється.

8.2.3. Здійснене пасажиром бронювання вказує на те, що пасажир добровільно погодився на умови бронювання та надання своїх персональних даних у користування і їх збереження авіакомпанією та агентом з продажу перевезень.

8.2.4. Пасажир здійснивши бронювання повітряного перевезення надає авіакомпанії свою безумовну та повну згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних.

8.2.5. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (авіакомпанія, агент з продажу) зобов'язана належно зберігати і дотримуватися конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому, пасажир довіряє авіакомпанії зберігати особисті дані про себе і надавати їх у встановленому порядку на запити: уповноваженим державним органам, працівникам та агентам авіакомпанії, іншим авіакомпаніям, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в'їзду/виїзду за маршрутом перевезення.

8.3. Надання місця

8.3.1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого. У випадку бронювання без закріплення конкретного місця за пасажиром номер пасажирського місця визначається під час реєстрації пасажира на рейс.

8.3.2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки, технічних та інших причин.

8.3.3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту, бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.

8.3.4. Коли пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а авіакомпанія немає такої можливості, в такому разі авіакомпанія або уповноважений агент з продажу перевезень повинен запропонувати пасажиру зробити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.

8.3.5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейсі окремими категоріями громадян визначається згідно з чинним законодавством України та доповненнями до переліку таких осіб авіакомпанією.

Позачергове отримання місця на рейсі мають право: 
- «VIP» особи, члени Кабінету Міністрів України, Герої колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), Герої України, Герої праці колишнього СРСР, Герої праці України і особи, які нагороджені орденами трьох ступенів - «Слави», «Трудової Слави», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» та чотирма медалями «За отвагу»; 
- трансферні і транзитні пасажири; 
- інваліди війни 1-3 групи, учасники бойових дій, учасники війни, які купують квитки для себе та для осіб, що слідують разом з ними.

Першочергове отримання місця на рейсі мають право: 
- інваліди праці 1-2 групи, 
- пасажири з обмеженими фізичними можливостями (інваліди); 
- особи з дітьми віком до 5 років, а також особи з двома і більше дітей віком до 12 років; 
- пасажири, які мають квитки з відкритою датою вильоту.

8.4. Повторне підтвердження бронювання

8.4.1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Повторне підтвердження зворотного вильоту вимагається при здійсненні пасажиром подорожі регулярними рейсами, що стикуються з іншими рейсами (для транзитних та трансферних пасажирів).

Процедура підтвердження зворотного вильоту визначається авіакомпанією у повідомленнях умов договору повітряного перевезення, що є невід'ємною частиною пасажирського квитка.

Про необхідність повторного підтвердження зворотного вильоту продавець квитка (авіакомпанія, агент з продажу перевезень) зобов'язаний проінформувати пасажира.

8.4.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

8.4.3. Авіакомпанія повідомляє пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження бронювання. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання надає право авіакомпанії анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за 72 години до часу відправки рейсу за розкладом польотів.

9. Обслуговування пасажирів

9.1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

9.1.1. Авіакомпанія за посередництвом аеропорту (суб'єкта аеропортової діяльності) та агента з обслуговування забезпечує пасажирів в аеропорту візуальною та акустичною інформацією щодо:

- часу відправлення та прибуття повітряного судна; 
- місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс; 
- затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів; 
- засобів та маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста; 
- правил та порядку проведення перед польотного та після польотного огляду пасажирів і багажу; 
- загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонними, митними, імміграційними, санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими видами контролю, відповідно до застосованого законодавства;
- місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, пункту довідкової інформації, медичного пункту, вбиральні тощо; 
- місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення і недостачі багажу.

9.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською мовою. В міжнародних аеропортах оголошення додатково мають виконуватися англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.

9.1.3. В аеропорту авіакомпанія або суб'єкт аеропортової діяльності чи агент з обслуговування забезпечує:

- реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення; 
- наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу; 
- організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного терміналу аеропорту прибуття і видачу багажу.

9.1.4. Час початку та закінчення реєстрації пасажирів (авіаквитків) і багажу на рейс встановлюється авіакомпанією. Щодо строків та процедури виконання початку і закінчення реєстрації пасажирів та багажу інформація надається в пунктах 11.3-11.4 цих Правил.

9.1.5. Час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно встановлюється авіакомпанією. Цей час не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до встановленого часу відправки рейсу, що зазначений у квитку.

9.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки пасажира у повітряне судно зазначається у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.

9.2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

9.2.1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг в залежності від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами авіакомпанії.

9.2.2. Авіакомпанія на борту повітряного судна забезпечує:

- інформування пасажира щодо умов польоту та загальних правил поведінки пасажира на борту повітряного судна, місцезнаходження основних та запасних виходів, про умови покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях, а також про місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів; 
- надання прохолодних і/або гарячих напоїв та харчування; 
- першу долікарську допомогу.

9.2.3. Надання прохолодних напоїв є обов'язковою безкоштовною послугою авіакомпанії (туроператора).

На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить - 100 мл, якщо відсутнє харчування - 150 мл на годину польоту. У період терміну з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

9.2.4. Гаряче харчування надається на борту повітряного судна відповідно до норм, встановлених авіакомпанією. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами авіакомпанії чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир інформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакету на комплексне туристичне обслуговування.

9.2.5. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті.

Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються авіакомпанією.

Авіакомпанія інформує пасажирів у вибраний нею спосіб про додаткові послуги.

9.2.6. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія повинна мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у наступній кількості:

- кількість пасажирських крісел від 0 до 99 – 1 одиниця, 
- кількість пасажирських крісел від 100 до 199 – 2 одиниці, 
- кількість пасажирських крісел від 200 до 299 – 3 одиниці, 
- кількість пасажирських крісел від 300 та більше – 4 одиниці.

9.2.7. Авіакомпанія (суб'єкт аеропортової діяльності), за попереднім замовленням пасажира з обмеженими фізичними можливостями, забезпечує його перевезення на спеціальному візку після реєстрації і до призначеного місця на борту повітряного судна.

10. Перевезення особливих категорій пасажирів

10.1. Перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)

10.1.1. Пасажир зобов'язаний до здійснення подорожі самостійно визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, виходячи зі стану свого здоров'я.

10.1.2. Авіакомпанія не несе відповідальності за погіршення стану здоров'я пасажира або інші наслідки, які можуть статися з пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного транспортування у межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.

10.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

10.1.4. Перевезення тяжкохворих і хворих пасажирів на ношах може здійснюватися тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту.

Перевезення хворих на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлюється авіакомпанією.

Необхідна медична кваліфікація особи, яка супроводжує хворого, визначається відповідною медичною установою.

10.1.5. У тих випадках, коли хворий пасажир не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення на ношах визначається заздалегідь за узгодженням між авіакомпанією та пасажиром або особою, яка супроводжує хворого.

10.1.6. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні хворого пасажира на ношах у разі відсутності на повітряному судні умов, які необхідні для перевезення такого хворого.

10.1.7. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого пасажира повинен направлятися в авіакомпанію:

- для хворого, який перевозиться на ношах, не пізніше ніж за 72 години до відправки рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше ніж за 36 годин до відправки рейсу;

- для інших хворих з обмеженими фізичними можливостями, не пізніше ніж за 48 годин до відправки рейсу. Авіакомпанія зобов'язана надати відповідь не пізніше ніж за 24 години до відправки рейсу і має сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також сповістити аеропорти відправлення, призначення та транзиту.

10.1.8. Незрячих та глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для собаки, з дотриманням правил безпеки. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

10.1.9. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються авіакомпанією в салонах повітряного судна таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.

10.1.10. Керівництво та працівники аеропорту і авіакомпанії вживають заходів у наданні допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями щоби вони могли:

- повідомляти про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою у визначених пунктах у межах та поза межами будівель термінала аеропорту; 
- пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
- здавати та реєструвати багаж; 
- пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням імміграційних, митних та інших процедур; 
- здійснювати посадку на борт літака за допомогою ліфта, на спеціальній інвалідній колясці або за допомогою інших засобів;- пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця; 
- зберігати та діставати ручну поклажу у салоні літака; 
- пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна; 
- здійснювати висадку з повітряного судна за допомогою ліфта, спеціальної інвалідної коляски або за допомогою інших засобів; 
- пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур; 
- пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю; 
- у разі трансферу пересуватися до стикувального рейсу з отриманням допомоги на землі та в повітрі і за потреби, у межах та між терміналами аеропорту; 
- у разі потреби пересуватися до туалету та медичного пункту; 
- отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
- здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.

10.1.12. Якщо особі з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання, дозволяється надавати необхідну допомогу в аеропорту та під час посадки і висадки з повітряного судна.

10.2. Перевезення вагітних жінок та породілих

10.2.1. Вагітні жінки до перевезення повітряним транспортом приймаються авіакомпанією за умови, якщо строк вагітності становить до 36 тижнів (8 місяців, але не більше, ніж за 4 тижні до настання пологів), а при багатоплідності – не більше 32 тижнів, при умові задовільного стану здоров'я. Зазначене повинно бути підтверджено довідкою лікарняної установи про строк вагітності та стан здоров'я, яка надається в авіакомпанію після 28 тижнів вагітності, що розраховується за очікуваним строком пологів.

10.2.2. Вагітні жінки, строк вагітності яких є більшим ніж 36 тижнів, очікувані пологи яких можуть настати менше ніж за 4 тижні, повинні надати медичну довідку «MEDIF» про стан свого здоров'я, що повинна бути оформлена лікарняною установою не раніше ніж за 30 днів до початку перевезення. У медичній довідці повинна зазначатися стадія вагітності та надано підтвердження, що вагітність проходить без ускладнень.

При цьому, медична довідка «MEDIF» може бути необхідна у більш ранній період вагітності, якщо у представника авіакомпанії виник сумнів щодо строків вагітності або строків очікуваних пологів, або якщо вагітність проходить з ускладненнями.

10.2.3. Авіакомпанія відмовляє вагітним жінкам у перевезенні навіть за наявності медичної довідки «MEDIF», якщо настання пологів очікується у найближчі 7 днів.

10.2.4. Перевезення породілля після пологів і новонароджених дітей протягом перших 7 днів, рахуючи з дня народження, заборонено.

10.2.5. Для перевезення дітей, народжених раніше природного терміну, батьки дітей або супроводжуючі дорослі особи зобов'язані пред'явити медичну довідку «MEDIF»на кожну дитину, що підтверджує можливість перевезення дитини повітряним транспортом.

10.2.6. Відповідальність за достовірність пред'явлених медичних довідок щодо можливості повітряного перевезення вагітних жінок та породілля покладається на їх пред'явників та батьків дітей і супроводжуючих їх дорослих осіб.

У разі погіршення стану здоров'я дітей або настання інших негативних наслідків під час їх повітряного чи наземного транспортування в межах аеропорту, повна відповідальність покладається на зазначених дорослих осіб.

10.2.7. У разі будь-яких сумнівів у реєстратора (представника авіакомпанії) щодо можливості безпечного здійснення вагітною жінкою повітряної подорожі, строк вагітності якої перевищує - 35 тижнів, а у разі багатоплідності - 32 тижні, у перевезенні може бути відмовлено.

10.3. Перевезення дітей

10.3.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.

Діти віком до 2 років (яким на дату відправлення рейсу не виповнилось 2-х років) перевозяться без надання окремого місця за спеціальними тарифами, що встановлюються авіакомпанією.

Діти віком від 2 до 12 років (яким на дату відправки не виповнилось 12 років) перевозяться на окремому місці за спеціальними тарифами, що встановлюються авіакомпанією.

10.3.2. Діти можуть перевозитись як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання наступних вимог:

- Дітьми без супроводу дорослих, вважаються діти віком від 5 до 16 років, якщо вони під час повітряного перевезення не супроводжуються особою, що досягла 18 - річного віку. 
- Діти, яким на момент відправки рейсу не виповнилося 5 років, до перевезення без супроводу дорослих не приймаються. 
- Авіакомпанія самостійно визначає з/до якого віку, може бути прийнята дитина до перевезення без супроводу дорослого пасажира. 
- Діти, що подорожують без супроводу, приймаються для перевезення після надання на них належно оформлених документів та заповнених батьками або опікунами відповідних супровідних документів і здійснення оплати цієї послуги згідно з правилами застосування тарифів авіакомпанії.

10.3.3. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного у перевізному документі.

10.3.4. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця.

При цьому, одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці, з оплатою такого перевезення відповідно до правил застосування тарифів, що встановлені авіакомпанією для перевезення дітей віком від 2 до 12 років.

10.3.5. Немовля, для якого було оплачене окреме місце повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті.

У разі відсутності у пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов авіакомпанія має право відмовити у перевезені немовляти на окремому місці.

10.4. Перевезення депортованих та недопущених в країну пасажирів і кримінальних осіб

10.4.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в'їзд в країну.

10.4.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів повернутися до пункту відправлення або до іншого місця (куди має дозвіл на в'їзд) у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти його, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту.

Також, такий пасажир повинен оплатити авіакомпанії відповідну вартість зворотного перевезення.

10.4.3. Авіакомпанія може використати в оплату зворотного перевезення такого пасажира будь-які кошти з раніше сплачених їй сум за невикористане перевезення, які залишилися у розпорядженні авіакомпанії, або будь-які інші кошти пасажира, що перебувають у розпорядженні перевізника.

10.4.4. Суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до пункту, де йому було відмовлено у в'їзді, або його депортації, поверненню не підлягають.

10.4.5. Вартість квитка для перевезення цивільних/кримінальних депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.

10.4.6. Авіакомпанії до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні конвойованих осіб у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.

10.4.7. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні цивільних або кримінальних депортованих осіб у відповідності до вимог пункту 12.1 цих Правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи, або є підстави вважати, що депортовані особи можуть становити загрозу безпеці життя та здоров'я інших пасажирів, або заподіяти шкоду безпеці польоту.

10.4.8. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації повітряного судна тощо.

10.4.9. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.

10.4.10. Доставка та посадка на борт повітряного судна депортованих, недопущених в країну пасажирів та кримінальних осіб здійснюються до загальної посадки пасажирів.

Висадка таких пасажирів з повітряного судна здійснюється в останню чергу, після висадки усіх інших пасажирів рейсу.

10.4.11. Заборонено обслуговування потенційно небезпечних осіб алкогольними напоями та надавати їм металеві столові прибори і гаряче харчування.

10.4.12. Місця цим категоріям пасажирів надаються у повітряному судні тільки в останньому ряді пасажирського салону економічного класу.

По можливості, потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел.

10.4.13. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими перевозяться групи дітей та «VIP» особи.

10.4.14. Депортовані та недопущені в країну пасажири і кримінальні особи приймаються авіакомпанією тільки до прямого повітряного перевезення за наступних умов якщо:

- відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав в авіакомпанію на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які супроводжують цих депортованих осіб);

- є всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб.

10.4.15. Депортовані (категорія DEPU), недопущені в країну пасажири (категорія INAD) та кримінальні особи приймаються авіакомпанією до трансферного повітряного перевезення при виконанні наступних умов, якщо:

Бронювання перевезення таких пасажирів підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту. 
- Трансфер не пов'язаний з переходом/переїздом депортованих осіб до іншого терміналу або аеропорту. 
- Трансфер не пов'язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для даного аеропорту і має додатково враховувати час для транспортування та розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс. 
- Кількість осіб, що депортуються (категорія DEPU), не перевищує 6 осіб і жоден із них, за визначенням Уповноваженого відомства, не створює небезпеки для екіпажу та пасажирів, то їх перевезення може здійснюватися без ескорту. У такому випадку екіпаж формується у посиленому складі, як правило, за рахунок залучення бортпровідників-чоловіків. 

- Кількість депортованих осіб (категорія DEPU) на одному рейсі складає більше 6 осіб (до 10), то з метою забезпечення безпеки польоту їх супроводження здійснює представник Уповноваженої особи, який оформляється як член екіпажу. 
- При наявності більше 10 депортованих осіб (DEPU), їх супровід здійснюється двома представниками Уповноваженої особи, які оформляються як члени екіпажу.

Представниками Уповноваженої особи є представники правоохоронних органів, співробітники органу, що виконує поліцейські функції або співробітниками структур безпеки, які несуть відповідальність за забезпечення безпеки на борту повітряного судна під час перевезення вищевказаної категорії пасажирів.

10.4.16. Депортовані (категорія DEPA) та недопущені в країну пасажири і кримінальні особи, які перебувають під вартою приймаються до перевезення за наступних умов, якщо:

- таке перевезення погоджене з компетентними органами держави відправки та прибуття; 
- авіакомпанія не менше як за 72 години до перевезення письмово проінформована про дату і маршрут перевезення, умови конвоювання, рівень небезпеки конвойованої особи/осіб та про перелік посадових осіб, які будуть здійснювати конвоювання депортованої особи/осіб; 
- таке перевезення не пов'язане з трансфером цих пасажирів; 
- наявні всі необхідні для прийняття до перевезення документи.

Депортовані (категорія DEPA) та недопущені в країну особи, які супроводжуються, перевозяться у кількості не більше двох осіб на одному рейсі. Таких пасажирів повинно супроводжувати не менше трьох супроводжуючих осіб. На запит перевізника, кількість супроводжуючих може бути збільшено до 4-х осіб. Супроводження депортованих повинні здійснювати тільки співробітники, які мають навички такої роботи.

Кримінальні особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення на одному рейсі у кількості: заарештовані - не більше двох осіб, а небезпечні заарештовані - не більше однієї особи.

Кожна особа, що знаходиться під вартою має бути у супроводі не менше двох конвоїрів (співробітників органу, що виконує поліцейські функції).

10.4.17. Роз'єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин, на розсуд авіакомпанії, допускається перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.

10.4.18. Небезпечні кримінальні особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (співробітників органу, що виконує поліцейські функції).

10.4.19. Вимоги до забезпечення безпеки польоту під час перевезення осіб, які перебувають під вартою, аналогічні вимогам до перевезення кримінальних депортованих осіб.

11. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу

11.1. Пасажир допускається до перевезення при наявності квитка, оформленого відповідним чином.

11.2. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу перевізник або агент з обслуговування відповідно до умов договору перевезення здійснює реєстрацію пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS), або у разі необхідності, проводить ручну реєстрацію пасажирів.

11.3. Як правило реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту розпочинаються за дві години та закінчуються не раніше ніж за 40 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом. Проте, час початку реєстрації може варіюватися в залежності від умов аеропорту вильоту та договору з відповідною обслуговуючою компанією.

11.4. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відправлення, пасажир має прибути до місця проведення авіакомпанією реєстрації пасажирів та оформлення багажу і до пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше ніж за одну годину до запланованого часу відправки свого рейсу.

Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення встановленого часу реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то авіакомпанія матиме право анулювати бронювання і не зобов'язана затримувати відправку рейсу.

11.5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюється на підставі квитка та документа, що посвідчує особу пасажира, а також інших документів, що передбачаються законодавством України та законодавством країни призначення або транзиту.

11.6. Авіакомпанія має право на здійснення перевірки документів пасажира, що пред'явлені ним для здійснення подорожі. У разі відсутності відповідним чином оформлених документів та в'їзних (транзитних) віз, необхідних пасажиру для здійснення подорожі, авіакомпанія може відмовити йому у перевезенні. В такому випадку відмова у перевезенні пасажира буде вважатися добровільною.

11.7. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон на рейс, у якому зазначаються його прізвище та ім'я, код ІАТА або код ІСАО авіакомпанії, номер рейсу, дата та час відправлення рейсу, час закінчення посадки у повітряне судно, номер гейту виходу на посадку, клас обслуговування і номер посадкового місця в салоні повітряного судна.

11.8. Час закінчення посадки у повітряне судно залежить від обставин відправки рейсу і встановлюється авіакомпанією, про що пасажири інформуються безпосередньо в аеропорту відправлення.

Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів у повітряне судно (транспортування автобусом, телескопічним трапом або рукавом тощо) та місце знаходження стоянки повітряного судна, час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу відправлення рейсу.

У разі запізнення пасажира на посадку в повітряне судно авіакомпанія має право не приймати такого пасажира до перевезення і не зобов'язана затримувати рейс.

За випадком запізнення пасажира або не прибуття на посадку в повітряне судно, вважається, що пасажир добровільно відмовився від польоту.

11.9. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу пасажир зобов'язаний пред'явити на стійці реєстрації для зважування та зовнішнього огляду весь свій багаж та ручну поклажу.

11.10. Авіакомпанія або її агент з обслуговування зобов'язаний зазначити у багажній квитанції квитка кількість та вагу прийнятого до перевезення багажу і видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки.

За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді, відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронній системі реєстрації і на «маршрут-квитанції» (Itinerary/Receipt).

11.11. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номеру.

На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення, прикріпляється спеціальна бирка без номеру «Approved cabin baggage» («Дозволено до перевезення у салоні літака»).

11.12. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на авіакомпанію.

11.13. За перевезення багажу, що перевищує встановлену авіакомпанією норму безкоштовного провезення багажу, стягується плата за тарифом, встановленим авіакомпанією.

Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату перевезення наднормового багажу або ордером різних зборів (МСО).

12. Відмова у перевезенні пасажира та багажу для забезпечення безпеки польотів

12.1. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:

- у зв'язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;

- для забезпечення вимог державних органів України (Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України), прикордонних, митних, санітарно-карантинних, ветеринарних, фітосанітарних тощо.

12.2. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні пасажира або його багажу на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:

1) поведінка, вік, психічний чи фізичний стан пасажира дає підстави вважати, що такий пасажир:
- потребує спеціальної допомоги від авіакомпанії, яка не була замовлена або яку авіакомпанія не може надати за певних обставин;
- спричинить дискомфорт іншим пасажирам; 
- призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і перевізника;

2) пасажир не виконав вказівок авіакомпанії, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших пасажирів, у зв'язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед пасажирами, що перебувають на борту повітряного судна;

3) пасажир поводиться таким чином, що його поведінка викликає сумніви щодо належного забезпечення безпеки польоту під час перевезення. Пасажир демонструє агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших пасажирів, працівників перевізника та екіпажу повітряного судна;

4) пасажир відмовився пройти перевірку працівниками служби безпеки перевізника, аеропорту чи відповідних державних органів;

5) пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажів) чи повітряного судна;

6) пасажиром не були сплачені до початку або до завершення перевезення встановлений тариф або будь-які відповідні збори (такси), які повинні оплачуватися пасажиром;

7) пасажир не пред'явив для перевірки необхідні для подорожі документи;

8) пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;

9) пасажир під час рейсу пошкодив квиток, або інші ідентифікаційні документи;

10) квиток, пред'явлений пасажиром:

- не дійсний для перевезення (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); 
- придбаний в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); 
- було оголошено втраченим, украденим, недійсним, має підроблення або іншим чином викликає підозру (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); 
- має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім авіакомпанії чи її агента з продажу, або був зіпсований (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і за наявності підстав оформити дублікат квитка); 

- має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами перевізника тарифом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і здійснити добровільне повернення сум за правилами застосованого тарифу);

11) особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квитку (у такому разі авіакомпанія має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);

12) пасажир раніше вже вчиняв одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;

13) авіакомпанія попередньо повідомила пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах;

14) пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У всіх випадках вилучення квитка авіакомпанія складає відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається в авіакомпанії.

12.3. Пасажир, якому відмовлено у перевезенні або у подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 12.1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 20.2 цих Правил.

12.4. Пасажир, якому відмовлено в перевезені або у подальшому перевезенні з причини, визначених у пункті 12.2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 20.3 цих Правил.

13. Багаж

13.1. Вимоги до перевезення багажу

13.1.1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації багажу.

13.1.2. Речі пасажира залежно від їх кількості, розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

13.1.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою до 23 кг включно на кожне місце багажу у залежності від класу обслуговування пасажира. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжина, ширина, висота), що пред'являється пасажиром для реєстрації, не повинна перевищувати загальний розмір 158 см (62 дюйма).

Місце багажу, вага якого перевищує 32 кг, як зареєстрований багаж до перевезення не приймається, такий багаж повинен оформлятися пасажиром для перевезення у якості вантажу. 

Виключення: один інвалідний візок, необхідний пасажиру для пересування, може перевозитися як зареєстрований багаж незалежно від його розмірів та ваги.

За попереднім погодженням з авіакомпанією до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою.

13.1.4. Інформація щодо максимальної кількості, розмірів та ваги багажу, що приймається авіакомпанією для транспортування без доплати, зазначається у правилах авіакомпанії і в умовах договору повітряного перевезення, які є невід'ємною частиною пасажирського квитка.

Пасажир може ознайомитися з правилами авіакомпанії та умовами договору на повітряне перевезення в пунктах продажу квитків та на сайті авіакомпанії.

13.1.5. Перевізник зобов'язаний вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому повітряному судні, на якому перевозиться пасажир і особливо, якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо зареєстрованого багажу.

У разі перевезення зареєстрованого багажу на іншому повітряному судні (з причин нестачі ємності у повітряному судні, затримкою пасажира з оформленням багажу тощо) і зареєстрований багаж не було завантажено на рейс, на якому перевозиться пасажир, такий багаж оформляється через відповідну службу розшуку багажу та позначається спеціальною багажною биркою «RUSH».

Зазначений багаж доставляється пасажиру до місця призначення найближчим можливим рейсом у найкоротший строк, або за попереднім погодженням з пасажиром компенсуються транспортні витрати пасажира, що пов'язані з отриманням ним такого багажу за правилами авіакомпанії.

13.1.6. Після прийняття авіакомпанією багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність авіакомпанії, що підтверджується видачею пасажиру відривного талона ідентифікаційної багажної бирки щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення.

У разі оформлення паперового квитка, реєстрація та прийняття авіакомпанією багажу до перевезення також підтверджується записом у багажній квитанції щодо кількості місць та ваги багажу, прийнятого до перевезення.

13.1.7. З часу передачі багажу під відповідальність авіакомпанії до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.

13.2. Загальні норми безкоштовного перевезення багажу

13.2.1. Пасажир має право на безкоштовне перевезення свого зареєстрованого багажу та ручної поклажі в межах норм системи, прийнятої авіакомпанією.

13.2.2.Норми безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу, ручної поклажі у тому числі й речей, що знаходяться під наглядом та відповідальністю пасажира, встановлюються авіакомпанією у залежності від типу повітряного судна, класу обслуговування та зони польоту.

13.2.3. Норми перевезення зареєстрованого багажу можуть поділятися на вагову концепцію - «Вaggage weight concept» (BWC), і на поштучну концепцію - «Вaggage piece concept» (РС) у залежності від комбінації характеристик: ваги, розміру та кількості місць багажу.

Авіакомпанія, на власний розсуд, встановлює застосування норми вагової або поштучної концепції, про що зазначає у своїх правилах перевезення багажу.

13.3.1. Норми безкоштовного перевезення ручної поклажі (незареєстрованого багажу):

Пасажир має право на безоплатне перевезення понад норму безкоштовного провезення зареєстрованого багажу предмети, які він тримає при собі і не поклав до зареєстрованого багажу, зокрема – дамську сумочку, папку для паперу, пальто або плащ, жакет, парасольку або тростину, помірну кількість преси для читання в польоті, окуляри, фотоапарат та бінокль, мобільний телефон, портативний персональний комп'ютер, харчування для дитини (необхідне під час польоту), дитячу дорожню люльку (за наявності малюка віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складений інвалідний візок та/або милиці. 
Загальна вага зазначених предметів, за винятком інвалідного візка, не повинна перевищувати вагу 7 кг.

Додатково пасажирам, що подорожують з немовлятами (дітьми віком до 2-х років, яким не надається окреме місце), дозволяється перевозити у салоні повітряного судна у якості ручної поклажі – одну дорожню сумку з одягом для немовля, туалетними речами, легкими іграшками та спеціальним харчуванням для нього, що можуть знадобитися під час польоту, яка не повинна перевищувати загальний розмір 115 см (сума довжини, ширини, висоти: 55х40х20) та вагу 5 кг.

Норма безкоштовного перевезення ручної поклажі (незареєстрованого багажу) встановлюється авіакомпанією відповідно до класу обслуговування та технічних можливостей повітряного судна щодо розміщення ручної поклажі в пасажирському салоні. Пасажири з квитками обслуговування заекономічним і бізнес класом можуть перевозити ручну поклажу у кількості одного місця вагою до 7 кг включно. Окрім вашої ручної поклажі, ви можете безкоштовно перевозити  наступні речі :

  • 1 жіночу сумочку;
  • деяку кількість печатної преси;

-      1 парасольку або тростину; 

      -      1  пальто;

      -      1 маленьку камеру або бінокль;

      -      1персональний ноутбук;   

-      1 пару милиць.

13.3.2. Для дітей, яким надається окреме місце в повітряному судні, діють ті самі норми безкоштовного перевезення незареєстрованого багажу, що й для дорослих пасажирів.

13.3.3. Авіакомпанія може змінювати норми, перелік речей та їх загальну вагу, які перевозяться безоплатно відносно вище зазначених норм безкоштовного перевезення багажу, про що пасажир може дізнатися завчасно на інтернет-сайті авіакомпанії або під час придбання квитка.

13.3.4. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:

- речі пасажирів, незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у пунктах 13.2.3, 13.4.1-13.4.4 цього розділу;
- речі пасажира, які не покладені у валізи, сумки, короби, незалежно від їх найменування та призначення, вагою одного місця понад 23 кг; 
- телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг; 
- квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг; 
- тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого.

13.3.5. Авіакомпанія може розширити перелік речей, на які не поширюються норми безкоштовного перевезення багажу.

13.4. Заявлена цінність багажу

13.4.1. Пасажир має право заявити цінність свого багажу до початку його реєстрації та перевезення у разі згоди авіакомпанії на перевезення зареєстрованого багажу із заявленою цінністю.

13.4.2. Цінність багажу, що підлягає реєстрації, заявляється для кожного місця багажу окремо.

У разі оголошення цінності зареєстрованого багажу пасажир повинен сплатити встановлений тариф до часу прийняття авіакомпанією такого зареєстрованого багажу до перевезення.

13.4.3. У підтвердження оплати перевезення зареєстрованого багажу із заявленою цінністю авіакомпанія або уповноважений агент з продажу перевезень видає пасажиру ордер різних зборів (МСО) або квитанцію про оплату перевезення багажу із заявленою цінністю.

У зазначених документах записується маршрут перевезення багажу із заявленою цінністю.

13.4.4. Умови прийняття до перевезення зареєстрованого багажу із заявленою цінністю та вартість такої послуги встановлюються правилами авіакомпанії.

13.4.5. У разі втрати такого багажу відповідальність авіакомпанії обмежується заявленою його цінністю, крім випадків, коли авіакомпанія доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дійсну заінтересованість пасажира у доставці багажу.

13.4.6. Пасажир також має право на додаткове страхування багажу до початку його реєстрації та перевезення.

13.5. Групове перевезення багажу

13.5.1. Пасажири, які прямують групою, за їх бажанням, мають право, а авіакомпанія може застосувати до зареєстрованого багажу цих пасажирів суму норм безкоштовного перевезення багажу.

Групова норма безкоштовного перевезення багажу може застосовуватися також для пасажирів – членів однієї родини.

13.5.2. Об'єднання багажу стосується тільки норм безкоштовного перевезення багажу. 
Багаж має оформлятися на кожного пасажира окремо.

Об'єднання місць багажу групи пасажирів стосується тільки об'єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного пасажира.

13.5.3. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів.

При цьому, в перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

13.6. Вимоги до упаковки багажу

13.6.1. Кожне місце багажу повинно мати справну упаковку, яка б забезпечувала його схоронність під час перевезення та обробки і унеможливлювала заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також виключала можливість вільного чи випадкового доступу до вмісту багажу сторонніх осіб.

Багаж, що не відповідає умовам цього пункту, до перевезення не приймається і авіакомпанія за нього відповідальності не несе.

Справність та належність упаковки багажу визначається авіакомпанією.

13.6.2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії.

При цьому, про наявність та вид пошкодження багажу має бути зазначено в багажній квитанції (бирці) авіакомпанією або її агентом з обслуговування, що може бути підтверджено також самим пасажиром.

13.6.3. Авіакомпанія або агент авіакомпанії з обслуговування має право вимагати від пасажира додатково запакувати свій багаж.

13.7. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу

13.7.1. Речі, які заборонено перевозити:

- товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіакомпанії або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ICAO, Doc 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах;

- товари та предмети, перевезення яких заборонено чинним законодавством будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;

- товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом.

13.7.2. Заборонено перевозити живих та мертвих тварин і птахів, окрім випадків, передбачених у пункті 14.2 розділу 14 цих Правил.

13.7.3. Речі, що повинні перевозитися у ручній поклажі: ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, електронне обладнання (в тому числі фото та відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічна документація, ділові документи, цінні папери, медикаменти, медична документація, паспорти та інші ідентифікуючі документи, зразки, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.
Авіаперевізник не несе відповідальності за схоронність перелічених речей у разі їх вкладення пасажиром до зареєстрованого та/або трансферного багажу, незалежно від того, чи знав або повинен був знати про це перевізник. Якщо під час повітряного перевезення у якості зареєстрованого багажу будь-яка з перелічених речей була втрачена, пошкоджена або затримана, пасажир не має права на відшкодування завданої внаслідок таких подій шкоди.

13.7.4. Речі, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж, або як вантаж за попередньою згодою перевізника:

- вогнепальна зброя, боєприпаси, амуніція та інша зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети,

(газові балончики, патрони до газових пістолетів та револьверів для перевезення пасажирськими рейсами не приймаються).

Кількість боєприпасів та пороху для перевезення фізичними особами у якості вантажу не повинна перевищувати вагу:

- набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів - 10 кг; 
- бездимного пороху і виробів з нього - 10 кг;
- димного пороху - 5 кг;
- вироби з димного пороху - 5 кг; 
- капсулів - 5 кг .

Такі речі мають бути перевірені уповноваженими компетентними особами, належним чином упаковані та мають перевозитися з оформленням відповідних документів, що надають право їх вивезення/ввезення та транзиту до країни прямування.

Відповідальність за наслідки неналежного виконання зазначених процедур покладається на пасажира.

13.7.5. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу:

- свої побутові речі, алкогольні напої, продукти харчування, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення у встановлених розмірах та кількості на одну особу відповідно до «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ICAO, Doc 9284-AN/905) відповідними контрольними органами.

13.8. Право на відмову у прийманні багажу до перевезення

13.8.1. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований до перевезення, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками, або в інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне його транспортування та обробку з використанням звичайних засобів обробки багажу (вантажів).

13.8.2. Авіакомпанія має право та може відмовити в перевезенні чи у подальшому перевезенні як багажу речей, що визначені у пунктах 13.8.1-13.8.4 цього розділу, після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі можуть вміщувати будь-які недозволені матеріали чи предмети.

Авіакомпанія не зобов'язана брати під свій контроль та нести відповідальність за товари чи предмети, які вона відмовилася приймати до перевезення як багаж.

13.8.3. Авіакомпанія за бажанням пасажира може перевезти речі, що визначені у пунктах 13.8.1-13.8.2 та 13.8.4 цього розділу, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог пункту 13.14 цього розділу.

13.9. Право на огляд

13.9.1. З метою забезпечення безпеки польоту і відстеження речей, визначених у пунктах 13.8.1-13.8.4 цього розділу, авіакомпанія (уповноважена особа) має право вимагати від пасажира пройти особистий огляд, який здійснюється службами безпеки авіакомпанії, аеропорту та іншими відповідними державними органами і, пред'явити весь свій багаж для огляду (обшуку), здійснити рентгенівське чи інше сканування пасажира або його багажу.

Також авіакомпанія має право оглянути чи організувати огляд багажу у відсутність пасажира.

Якщо пасажир не бажає виконати таку вимогу, авіакомпанія може відмовити у перевезенні пасажира чи його багажу.

13.9.2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу під час рентгенівського або іншого сканування, за винятком випадків недбалості авіакомпанії. Обладнання, що використовується для виконання зазначеної процедури має бути технічно справним та сертифікованим.

13.10. Надлишок багажу, нестандартний та великогабаритний багаж

13.10.1. Наднормовий та великогабаритний багаж вагою понад 23 кг але не більше 32 кг (одне місце), приймається до перевезення за клопотанням пасажира та тільки за згодою авіакомпанії і за наявності на повітряному судні вільної для перевезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення багажу вже було попередньо погоджене з авіакомпанією та оплачене.

13.10.2. Перевезення багажу понад встановлену авіакомпанією максимальну норму безкоштовного перевезення багажу має бути оплачене пасажиром до початку його перевезення. Інформація та вимога щодо оплати надлишку багажу надається авіакомпанією (її агентом з продажу та/або агентом з обслуговування) під час бронювання місць на рейсі та реєстрації пасажира.

13.10.3. Спеціальні види багажу такі як технічне обладнання, спортивне спорядження, музичні інструменти, зброя і боєприпаси, а також великогабаритний багаж, тварини та птахи приймаються до перевезення тільки за попередньою згодою авіакомпанії і при наявності на повітряному судні відповідних умов та вільної ємності для перевезення такого багажу.

13.10.4. Пасажир повинен виконати усі спеціальні вимоги, встановлені контролюючими органами та умови перевезення такого багажу і здійснити оплату перевезення багажу згідно з передбаченими нормами і правилами авіакомпанії.

13.10.5. У разі неможливості перевезення нестандартного та великогабаритного багажу у якості зареєстрованого багажу, пасажир повинен завчасно оформити такий багаж для перевезення як вантаж.

13.11. Порядок оплати перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення

13.11.1. Перевезення багажу в кількості, яка перевищує норму безкоштовного перевезення, має бути оплачене пасажиром за встановленим авіакомпанією тарифом для сплати за наднормовий багаж або спеціальний багаж, що діє на день оформлення квитанції про оплату наднормового багажу або видачі МСО та дати відправки рейсу згідно з квитком.

Зазначена оплата може бути здійснена пасажиром попередньо за згодою авіакомпанії під час оформлення квитка, або безпосередньо в аеропорту до реєстрації.

13.11.2. Якщо в місці відправлення рейсу пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру.

Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після здійснення відповідної доплати.

13.11.3. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право відправити його багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого перевізника.

Авіакомпанія самостійно визначає багаж, який буде перевозитися наступним рейсом.

13.11.4. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у перевезенні багажу через несплату ним встановлених авіакомпанією тарифів і зборів.

13.12. Несупроводжуваний багаж

13.12.1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії, багаж пасажира може бути оформлений як несупроводжуваний багаж (вантаж).

13.12.2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного та іншого оформлення багажу самим пасажиром.

13.12.3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється пасажиром завчасно в дирекції вантажних перевезень авіакомпанії. На такий прийнятий до перевезення багаж видається авіавантажна накладна.

Перевезення такого багажу здійснюється згідно з Правилами повітряних перевезень вантажів.

Оплата такого перевезення виконується пасажиром за тарифами для перевезення вантажів, встановленими авіакомпанією.

13.13. Ручна поклажа (незареєстрований багаж)

13.13.1. Як ручна поклажа приймаються речі, що мають вагу та габарити, встановлені авіакомпанією, які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла.

Ручна поклажа не повинна перевищувати розмір, що складається із суми трьох вимірів (довжина 55 см + ширина 25 см + висота 35 см), тобто, не більше ніж 115 см (45 дюймів) та вагою до 10 кг включно.

Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону повітряного судна.

13.13.2. Речі, які не відповідають встановленим авіакомпанією вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, вважатимуться і оформлятимуться як зареєстрований багаж.

13.13.3. Ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих речей і предметів: ножів, ножиці, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів.

Також забороняється заносити до повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику).

Загальний об'єм вищезазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару кожний ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (1 кг) на одного пасажира.

При цьому, дозвіл щодо кількості речей та предметів і ємності речовин (не заборонених до перевезення) у ручній поклажі на одного пасажира може змінюватись уповноваженими контролюючими органами.

13.13.4. Ручна поклажа протягом всього перевезення перебуває під контролем, охороною та відповідальністю пасажира.

13.13.5. Норми та умови безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу та ручної поклажі, і норми оплати перевезення наднормового зареєстрованого багажу та ручної поклажі можуть змінюватися, про що інформація надається пасажирам на сайті авіакомпанії.

14. Перевезення деяких категорій багажу

14.1 Перевезення багажу в салоні повітряного судна

14.1.1. За бажанням пасажира та за згодою авіакомпанії у салоні повітряного судна може перевозитися багаж (речі) пасажира, що потребує особливих застережних заходів під час перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються і швидко псуються, кіно-фотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, мобільні телефони, ноутбуки, інші електронні та оптичні прилади тощо) у межах та нормах, встановлених для безоплатного перевезення ручної поклажі.

14.1.2. Речі, які пасажир вважає непридатними для перевезення у вантажному відсіку повітряного судна, приймаються до перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією.

Перевезення таких речей оплачується пасажиром згідно з правилами перевізника та залежно від кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць.

14.1.3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна не повинна перевищувати 80 кг за розмірами не більше: висота 115 см, довжина 65 cм, ширина 45 cм, які повинні надавати змогу розмістити такий багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі (кріслах).

Упаковка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, повинна мати округлі краї для запобігання поранення пасажирів та пошкодження їх майна і обладнання повітряного судна.

Такий багаж повинен бути належним чином закріплений на пасажирському кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам.

14.1.4. Доставка до повітряного судна багажу, що має перевозитися в салоні повітряного судна, його завантаження, розміщення у салоні повітряного судна, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту виконується під відповідальністю пасажира і на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг у відповідних службах аеропорту.

14.2. Перевезення тварин і птахів

14.2.1. Транспортування собак, котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин має здійснюватися за умови одержання пасажиром дозволу авіакомпанії під час здійснення ним бронювання до початку перевезення.

Тварини (птахи) обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту.

Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху. Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин (птахів), що дозволяється перевозити на одному рейсі.

14.2.2. Перевезення тварин (птахів), прийнятих авіакомпанією в салон повітряного судна, або як зареєстрований багаж разом з контейнером (кліткою) та харчуванням, повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідний тариф, встановлений авіакомпанією.

14.2.3. Собаки-поводирі, які супроводжують незрячих/глухих пасажирів, а також контейнери (клітки) та продукти харчування для них, перевозяться безкоштовно. При цьому, собака-поводир повинна мати ошийник та намордник і бути прив'язаною до крісла біля ніг її власника.

14.2.4. У разі перевезенні тварин (птахів) пасажир несе повну відповідальність за своїх тварин (птахів), а також відповідальність за пред'явлення необхідних свідоцтв, дозволів, довідок тощо, передбачених чинними законами та правилами країни виїзду та в'їзду.

Авіакомпанія не відповідає за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин (птахів) у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок недбальства авіакомпанії.

14.2.5. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 14.2.1-14.2.4 цього розділу, авіакомпанія має право під час реєстрації пасажира, на власний розсуд, приймати остаточне рішення щодо перевезення чи відмови у перевезенні тварин (птахів).

15 . Розклад руху

15.1.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено авіакомпанією, опубліковано в автоматизованих системах бронювання та оприлюднені на інтернет-сайті авіакомпанії. За бажанням авіакомпанія для інформування населення може видавати рекламний розклад польотів.

Авіакомпанія за розміщені дані в автоматизованій системі бронювання гарантує, що розміщена нею або надана для розміщення в інших автоматизованих системах бронювання інформація є точною, достовірною та вичерпною.

15.1.2. Чартерні рейси (нерегулярні рейси) виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування повітряного судна) між авіакомпанією та туристичним оператором.

Зазначені рейси виконуються авіакомпанією протягом дня зазначеного у договорі чартеру, що замовлені туристичним оператором на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів і багажу.

15.1.3. Авіакомпанія не несе відповідальності за помилки та упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіакомпаній.

15.1.4. Суб'єкти аеропортової діяльності (аеропорт) мають право видавати об'єднаний розклад виконання рейсів всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до цього аеропорту.

15.1.5. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або в інших опублікованих графіках рейсів та перевізних документах авіакомпанії не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення.

Авіакомпанія має право змінювати розклад руху, графіки виконання рейсів та час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно інформувати пасажирів.

15.1.6. Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

15.1.7. Авіакомпанія змінюючи розклад руху, графіки виконання рейсів та час відправлення рейсу інформує про такі зміни агентів з продажу перевезень, туристичних операторів і пасажирів не пізніше ніж за 12 годин до зазначеного часу виконання рейсу у перевізних документах пасажирів.

15.1.8. У разі виникнення непередбачуваних обставин (обставин непереборної сили або технічних проблем), що перешкоджають своєчасному виконанню запланованого рейсу, авіакомпанія чи уповноважена нею особа (агент з продажу перевезень), туристичний оператор чи його туристичний агент інформують пасажирів про перенесення часу виконання рейсу або про затримку рейсу протягом розумних строків, необхідних для оповіщення пасажирів.

15.1.9. Авіакомпанія або суб'єкти аеропортової діяльності (аеропорт) у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

- часу відправлення та посадки повітряного судна; 
- місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс; 
- місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;

- затримки або скасування рейсу та причини затримки або скасування рейсу.

16. Скасування та затримка рейсів

16.1. Авіакомпанія має право затримати, або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, що не залежать від неї.

16.2. Авіакомпанія повинна вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.

16.3. У разі дії надзвичайних обставин (у тому числі несприятливих метеорологічних умов, надзвичайних ситуацій під час контролю за повітряним рухом, страйків, бунтів, громадянських безладів, ембарго, війн, ворожих дій, порушень громадського спокою, неврегульованих міжнародних відносин, технічних проблем, неочікуваних дефектів, що впливають на безпеку польоту чи інших труднощів, що виникли під час перед польотної підготовки повітряного судна, які загрожували життю або здоров'ю пасажирів, або інших обставин та складнощів, що не залежали від перевізника, які фактично загрожують або унеможливлюють безпечне виконання польоту), авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс, або анулювати раніше підтверджене бронювання.

В інших випадках авіакомпанія або її агенти з продажу перевезень зобов'язані попередити пасажирів про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

16.4. У разі затримки рейсу авіакомпанія самостійно або через суб'єкта аеропортової діяльності (аеропорт) інформує пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.

17. Права пасажира на компенсацію у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки авіарейсу

17.1. Порядок застосування компенсації

17.1.1. Положення цього розділу щодо компенсаційних виплат застосовуються до пасажирів, які вирушають з/до аеропорту, розташованого на території України, а також до пасажирів, які вирушають з/до аеропорту, розташованого в іншій країні, до/з аеропорту, розташованого на території України.

17.1.2. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами авіаперевізника та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення рейсу, або забронював місце на рейсі, який було затримано/перенесено авіаперевізником або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс.

17.1.3. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безплатно чи за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам.

17.1.4. У разі якщо авіакомпанія у добровільному порядку виплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цього розділу не може тлумачитись як таке, що обмежує право авіакомпанії вимагати відповідних відшкодувань від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування до туристичного оператора або іншої особи, з якою авіакомпанія уклала договір.

Відповідно жодне положення цього розділу не може тлумачитись як таке, що обмежує право туристичного оператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими авіакомпанія уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіакомпанії за чинним законодавством України.

17.1.5. Компенсаційні виплати застосовуються авіакомпанією, як попередні виплати, що ні у якому разі не обмежують права пасажира вимагати збільшеної компенсації, встановленої нормами статті 22 Монреальської конвенції.

Наведені нижче попередні виплати пасажиру виконуються у розмірах та межах, що стосуються компенсації фактичної шкоди і за реально доведеними збитками відповідно до вимог статті 29 Монреальської конвенції.

17.2. Компенсація пасажиру у разі відмови у перевезенні

17.2.1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажиру у посадці на рейс, вона зобов'язана спочатку провести опитування з метою виявлення пасажирів, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який за власним бажанням відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.

17.2.2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія пропонує пасажиру на вибір:

1) відшкодування за зверненням пасажира впродовж семи днів, яке має бути виплачено готівкою, електронним банківським переказом, банківським дорученням, банківським чеком або електронним ваучером чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків – повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також за потреби забезпечити зворотне перевезення у початковий пункт відправлення за першої можливості;

2) зміну маршруту перевезення, що здійснюється за відповідних транспортних умов:

- до кінцевого пункту призначення за першої можливості, або 
- за бажанням пасажира до кінцевого пункту призначення у пізніший час при наявності вільних місць на рейсі.

17.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

17.2.4. Якщо пасажирів, які б виявили бажання відмовитися від подорожі цим рейсом, не виявлено або їх кількість є недостатньою, авіакомпанія має право відмовити пасажиру у перевезенні проти його волі.

17.2.5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, авіакомпанія виплачує їм компенсацію у таких розмірах:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
400 євро - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

17.2.6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, визначеної у пункті 17.2.5 цього розділу на 50 відсотків, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

на дві години - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
на три години - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
на чотири години - для рейсів, не зазначених у абзацах другому та третьому цього пункту.

Відстані, зазначені у цьому пункті, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.

17.2.7. Виплата компенсації не звільняє авіакомпанію від обов'язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, передбачених пунктом 17.2.2 та пунктом 17.3.5 цього розділу.

17.3. Компенсація пасажиру у разі скасування рейсу

17.3.1. У разі скасування рейсу авіакомпанія пропонує пасажирам обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 17.2.5 та 17.2.6 цього розділу.

Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:

- щонайменше за два тижні до запланованого часу відправлення рейсу; або
- у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття; або 
- менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

17.3.2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, надає пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу.

У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості пропонує їм альтернативні маршрути перевезення.

17.3.3. Авіакомпанія не зобов'язана виплачувати компенсацію та надавати послуги, передбачені цим розділом, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія непереборної сили або надзвичайна ситуація, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

17.3.4. Доведення факту інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, її агента з продажу, туристичного оператора та інших уповноважених організацій за місцем укладання договору повітряного перевезення.

17.3.5. У разі скасування авіакомпанією рейсу та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безплатно запропоновано та забезпечено:

1) харчування та прохолоджуючі напої відповідно до часу очікування нового рейсу;

2) місця в готелі у разі, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування відправлення більший, ніж передбачалося;

3) наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт;

4) два телефонні дзвінки або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

17.3.6. Авіакомпанія приділяє особливу увагу потребам пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) та особам, що їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.

17.4. Компенсація пасажиру у разі затримки рейсу

17.4.1. Авіакомпанія надає пасажиру сприяння, передбачене підпунктами 1 та 4 пункту 17.3.5 цього розділу, у разі затримки рейсу:

до двох годин - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

до трьох годин - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

на чотири години і більше від запланованого часу відправлення (для інших рейсів), не зазначених у другому і третьому абзацах цього пункту.

17.4.2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на день, наступний за днем його виконання, передбаченим розкладом та зазначеним у квитку, авіакомпанія надає пасажирам номери у готелі, харчування і забезпечує трансфер за маршрутом: аеропорт - готель - аеропорт.

17.4.3. Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин, пасажирам пропонується обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 цього розділу.

17. 5. Компенсація пасажиру за зміну класу обслуговування

17.5.1. Авіакомпанія не має права вимагати будь-якої додаткової плати від пасажира, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за зазначений у квитку.

17.5.2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі нижчому, що зазначений у квитку, то вона впродовж семи днів по завершенню перевезення за зверненням пасажира повинна йому відшкодувати:

30 відсотків тарифу - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

50 відсотків тарифу - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

75 відсотків тарифу - для інших рейсів, не зазначених у другому і третьому абзацах цього пункту.

17.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

18. Компенсація за затримку у перевезенні багажу

18.1. Компенсація за затримку у перевезенні багажу встановлюється виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою до 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).

18.2. Авіакомпанія за зверненням пасажира, надає пасажиру компенсацію у разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо цей пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.

18.3. Зазначений розмір компенсації доводиться пасажиром за документально підтвердженими витратами, понесеними на предмети першої потреби за час відсутності багажу.

19.Обов'язки авіакомпанії щодо інформування пасажирів про їх права

19.1. Авіакомпанія під час реєстрації забезпечує пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено у перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги».

19.2. Якщо авіакомпанія відмовляє у перевезенні або скасовує рейс, у такому разі кожному пасажиру надається, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги.

Авіакомпанія також забезпечує таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано понад дві години.

Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу надається у письмовій формі.

19.3. Інформування пасажира про будь-які зміни в розкладі повітряних перевезень (затримка, перенесення часу виконання чи скасування рейсу) або інша важлива інформація, що стосується повітряної подорожі та обслуговування пасажира надається: 
- по номеру телефону, наданого пасажиром під час придбання квитка в контактному центрі авіакомпанії, або за іншим засобом зв'язку, що зазначено пасажиром; 
- через електронну пошту, надану пасажиром під час придбання квитка

19.4. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття використовуються альтернативні засоби інформування та надається відповідна допомога.

20. Повернення коштів за квиток

20.1. Загальна процедура повернення коштів

20.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка – в касі агентства з продажу перевезень, в касі з продажу перевезень авіакомпанії або в касі представництва авіакомпанії та у тій валюті, у якій квиток було оплачено.

20.1.2. Повернення коштів авіакомпанією в Україні здійснюється у національній валюті України.

Повернення коштів в касах представництв авіакомпанії за кордоном здійснюється у відповідності до чинного законодавства країни перебування.

20.1.3. У разі якщо оплата за квиток була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

20.1.4. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину) залежить від застосованого тарифу і тарифних нормативів авіакомпанії та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

20.1.5. Повернення сум здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів (МСО), квитанції про оплату наднормового багажу.

20.1.6. Повернення коштів здійснюється:

особі, що зазначена у квитку – у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом; 
на рахунок підприємства, установи тощо – у випадку сплати за безготівковим розрахунком; 
на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення; 
спонсору, що сплатив за перевезення – у випадку оформлення квитка за телеграмою- повідомленням про попередню оплату (PTA).

20.1.7. Повернення коштів здійснюється за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу і документа, що підтверджує право на отримання грошових сум.

20.2. Примусове повернення коштів

20.2.1. Примусове повернення коштів за квитки авіакомпанії або перебронювання (переоформлення) цих квитків без застосування штрафних санкцій здійснюється у наступних випадках:

- скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира були заброньовано місце та оформлений квиток; 
- неправильного оформлення перевізних документів; 
- заміни класу обслуговування або типу повітряного судна; 
- неможливості надати пасажиру місце відповідно до здійсненого бронювання; 
- незабезпечення перевізником стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній; 
- відмови у перевезенні через несплату пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку; 
- використання перевізником права відмови в перевезенні з причин, що викладені у пункті 12.1 розділу 12 цих Правил; 
- хвороби пасажира або членів його родини, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформленої довідки закладу охорони здоров'я; 
- в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні пасажира, що сталися з вини перевізника.

Перебронювання квитків на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.

20.2.2. У випадку примусового повернення вартості квитка, сума коштів, що повертається пасажиру повинна дорівнювати розміру:

- якщо жодна частина квитка не була використана, сумі, що дорівнює повній вартості квитка, за якою його було придбано;

- якщо була використана будь-яка частина квитка, сумі, що дорівнює тарифу невикористаної частини перевезення з її аеропортовими зборами (таксами) від місця, де сталася відмова у перевезенні до місця призначення.

20.3. Добровільне повернення коштів

20.3.1. У випадку добровільного повернення коштів, коли пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів авіакомпанії, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіакомпанії і повинна відповідати наступному розміру:

- якщо жодна частина квитка не була використана, сумі, що складається з тарифу, зменшеному на розмір штрафу (збору), коли такий встановлено авіакомпанією, і зменшена на суму зборів (такс) авіакомпанії. Невикористані аеропортові збори (такси) повертаються повністю;

- якщо була використана будь-яка частина квитка, сумі, що складається з тарифу в одну сторону, зменшеному на розмір штрафу (збору), якщо такий встановлено авіакомпанією, і зменшена на суму зборів (такс) авіакомпанії.

Невикористана частина аеропортових зборів (такс) повертається повністю.

20.4. Право на відмову у поверненні коштів

Авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо:

- заява про повернення коштів була подана пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеному у пункті 5.4 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами; квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення його вартості (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом пасажир повинен бути проінформований авіакомпанією чи його агентом з продажу під час бронювання), про що у квитку робиться відповідна відмітка; 
- авіакомпанія має підтвердження про те, що квиток було придбано пасажиром для того, щоб використати його лише як засіб для вирішення своїх імміграційних або візових питань.

20.5. Повернення коштів за втрачений квиток (дублікат квитка)

20.5.1. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:

- авіакомпанія власник бланка квитка («перевізник за договором»), якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою на бланку пасажирського квитка авіакомпанії, яка оформляла перевезення;

- авіакомпанія («фактичний перевізник»), якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.

Повернення вартості квитка може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або замінено на інший квиток і за цим квитком не здійснювалося повернення коштів.

20.5.2. Із суми коштів, що повертаються, перевізник має право стягувати штраф (збір), який встановлений авіакомпанією для таких випадків.

20.5.3. Кошти за дублікатом квитка і за втраченим квитком повертаються у претензійному та/або судовому порядку.

20.5.4. Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв'язку з втратою ордера різних зборів (МСО) та квитанції про оплату перевезення наднормового багажу.

21. Поведінка на борту повітряного судна

21.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами авіакомпанії не становить небезпеки іншим пасажирам та екіпажу і не загрожує майну пасажирів та авіакомпанії і повітряному судну.

Пасажир не має права заважати членам екіпажу при виконанні ними своїх службових обов'язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів.

Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

21.2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп'ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

21.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпечної поведінки пасажира і його дії становитимуть небезпеку для інших пасажирів або членам екіпажу та обладнанню повітряного судна і майну пасажирів.

Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється тільки у кількості, що пропонується авіакомпанією.

21.4. Незалежно від дальності польоту категорично забороняється палити на борту повітряного судна.

21.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 21.1-21.4 цього розділу, авіакомпанія має право вжити заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки.

До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим правоохоронним чи державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

21.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені авіакомпанією правила, авіакомпанія має право відмовити пасажиру у подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної, кримінальної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків) тощо.

21.7. Якщо через заборонену поведінку пасажира авіакомпанія була змушена вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов'язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства.

22. Домовленості авіакомпаній

22.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіакомпаніями (відомі як угоди: «Про спільне використання кодів» /Сodesharing/, «Про взаємне визнання перевізної документації» /Іnterline/), навіть якщо у квитку визначена перевізником інша авіакомпанія, ніж та, що фактично здійснює перевезення.

Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то авіакомпанія (її агент з продажу перевезень) має надати пасажиру під час здійснення бронювання перевезення інформацію про те, яка авіакомпанія є договірною, а яка авіакомпанія фактично здійснює перевезення.

Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається авіакомпанією (фактичним перевізником) або її уповноваженим агентом в аеропорту відправлення.

22.2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг відповідає перед пасажиром авіакомпанія, яка не надала оплачені послуги.

Відповідальність авіакомпанії, що не надала оплачені послуги обмежена розміром суми, сплаченої пасажиром за ненадані послуги.

22.3. Авіакомпанія не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надані третіми особами, з якими перевізник не уклав комерційних угод.

Якщо авіакомпанія самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг.

Послуги з перевезення (перенесення) багажу, що надаються авіакомпанією додатково, оплачує пасажир.

23. Послідовні перевізники (авіакомпанії)

23.1. Перевезення, яке здійснюється кількома послідовними авіакомпаніями, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці авіакомпанії розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було передбачено за одним бронюванням та оформлено на одному чи складеному квитку.

23.2. У разі здійснення єдиних перевезень, кожна авіакомпанія, яка приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певної авіакомпанії.

23.3. Авіакомпанія, що видала квиток, або перша авіакомпанія, зазначена у квитку чи в складеному квитку, не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) авіакомпаній, у тому числі й у частині затримки або відмови у перевезенні пасажира чи багажу.

23.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки (відмови) у перевезенні багажу пасажир має право подати позов до першої авіакомпанії або до останньої авіакомпанії, а також до авіакомпанії, яка виконувала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка (відмова) у перевезенні багажу.

23.5. Якщо неможливо визначити авіакомпанію, яка здійснювала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка (відмова) у перевезенні багажу то, відповідальність перед пасажиром несуть авіакомпанії, які брали участь у перевезенні усі разом (солідарно) чи кожна окремо, у межах вини кожної з них.

24. Змішані перевезення

24.1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту.

Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення.

Якщо без згоди пасажира авіакомпанія повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.

24.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 24.1 цього розділу застосовуються до повітряного перевезення.

24.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включати у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуються до повітряних перевезень.

24.4. Перевезення іншими видами транспорту, з урахуванням пункту 24.1 цього розділу, буде пропонуватися авіакомпанією лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом авіакомпанії.

24.5. Відповідальність авіакомпанії за несправне перевезення пасажира – знищення, втрату, пошкодження, затримку (відмову) у перевезенні багажу, що сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення

25. Повітряне перевезення, що виконується особою (авіакомпанією, туристичним оператором) як фактичний перевізник і як перевізник за договором

25.1. Перевізник за договором і фактичний перевізник

Положення цього розділу застосовуються тоді, коли особа (далі - перевізник за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а інша особа (далі - фактичний перевізник) як уповноважений перевізник за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником, у розумінні розділу 23 цих Правил.

25.2. Зона відповідальності особи (перевізника за договором і фактичного перевізника)

У разі здійсненні перевезень, передбачених пунктом 25.1 цього розділу, перевізник за договором підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, 
а фактичний перевізник – тільки відносно того перевезення, що він здійснює.

25.3. Межі відповідальності перевізника за договором і фактичного перевізника
Розмір відповідальності перевізника за договором і фактичного перевізника обмежені нормами, встановленими цими Правилами у частині, що не суперечать вимогам чинних міжнародних договорів України.

При цьому, розмір попередніх компенсаційних виплат не може перевищувати вартості, сплаченої пасажиром за квиток.

26. Чартерні перевезення

26.1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України.

Авіакомпанія як виконавець чартерного рейсу під час укладання комерційної угоди із замовником чартерного рейсу (фрахтувальником повітряного судна - туристичним оператором) про виконання чартерних рейсів разом із туроператором встановлює порядок виконання вимог щодо надання безоплатних послуг та здійснення відшкодувань за цими Правилами і відповідно до чинних міжнародних договорів України.

26.2. Претензійні вимоги щодо надання комплексного туристичного обслуговування і відшкодування збитків за не отримані туристичні послуги розглядаються та відшкодовуються туристичним оператором або його туристичними агентами.

26.3. За дорученням авіакомпанії квитки на чартерні рейси оформляються та видаються замовником чартерного рейсу (туристичним оператором).

Чартерні квитки набувають чинності з моменту виконання оплати фрахтувальником повітряного судна фактичному перевізнику повної вартості чартерного рейсу/рейсів.

Порядок оплати виконання чартерного рейсу та повернення сум і підтвердження бронювання здійснюються сторонами відповідно до умов договору, укладеного між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу.

26.4. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках.

Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дату відправки та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором - перевізником за договором) з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).

26.5. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження у їх використанні та виключають права пасажира змінити або анулювати бронювання, про що зазначається в умовах договору чартерного повітряного перевезення.

26.6. Квитки на чартерні рейси, за якими оплачено повітряне перевезення і оплачені усі інші туристичні послуги (переліт в прямому та зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування, екскурсії тощо) можуть передбачати додаткові умови та обмеження у поверненні сплачених сум за перевезення і за туристичні послуги, встановлені туристичним оператором (перевізником за договором) для подорожі, яка включає усі обумовлені договором надання туристичних послуг обмеження.

26.6. До чартерного повітряного перевезення не застосовуються положення, зазначені у наступних пунктах і розділах цих Правил: 
- пунктах 5.4, 5.5 розділу 5;
- розділі 6; 
- розділі 7; 
- пунктах 8.1, 8.3, 8.4 розділу 8; 
- розділі 20.

27.Адміністративні формальності

27.1. Документи для подорожі

27.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту.

Авіакомпанія не несе відповідальності перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав такі документи або візи чи не виконає такі застосовані закони.

27.1.2. На вимогу авіакомпанії пасажир зобов'язаний пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит щодо стану здоров'я та інші документи, які вимагаються застосованими законами та дозволити авіакомпанії зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе ідентифікаційні дані, що містяться у відповідних документах. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони, або документи якого не оформлені належним чином (у тому числі відсутність відповідної візи, коштів, квитка у зворотному напрямку тощо).

27.2. Відмова у в'їзді в країну

27.2.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову пасажиру у в'їзді в країну призначення, транзиту тощо.

27.2.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити повну вартість свого перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.

Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії сум, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

27.2.3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.

27.3. Відповідальність пасажира

27.3.1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу авіакомпанії відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіакомпанії.

27.3.2. Авіакомпанія має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені авіакомпанії суми, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або може відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

27.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль таінші види контролю

27.4.1. Під час виконання міжнародних повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.

Також, пасажири проходять перевірку на відповідність та чинність проїзних та інших необхідних документів для здійснення подорожі і дотримання ними правил візового режиму.

27.4.2. Під час виконання внутрішніх повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку та паспортний контроль і на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.

27.4.3. Авіакомпанія не несе відповідальності перед пасажиром за будь-які втрати або збитки, яких зазнав пасажир у зв'язку з невиконанням вимог, зазначених в пунктах 27.4.1-27.4.2 цього розділу.

Пасажир повинен відшкодувати витрати, яких зазнала авіакомпанія у зв'язку з відмовою пасажира пройти зазначені перевірки.

28. Відповідальність авіакомпанії за заподіяну шкоду та розміри компенсації

28.1. Загальні положення щодо відповідальності авіакомпанії

28.1.1. Відповідальність авіакомпанії за спричинену шкоду пасажиру, багажу, ручній поклажі та затримку у перевезенні обмежена нормами чинного міжнародного і внутрішнього законодавства України.

Зазначена відповідальність не може перевищувати розмір фактичної шкоди, заподіяної пасажиру, яка у будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажиром.

Штрафи, штрафні санкції чи будь-які інші можливі виплати, що не стосуються компенсації фактичної шкоди, стягненню не підлягають.

28.1.2. Авіакомпанія не несе зазначеної у пункті 28.1.1 цього розділу відповідальності, якщо доведе, що вона, її працівники та уповноважені нею агенти з обслуговування вжили усіх можливих заходів для того, щоби уникнути шкоди, або що вона чи вони не мали змоги вжити таких заходів.

28.1.3. Під час оформлення квитка авіакомпанія забезпечує надання пасажиру у письмовому вигляді основних положень умов договору повітряного перевезення, які регулюють відповідальність авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж.

Крім того, авіакомпанія надає пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.

28.2. Загибель, тілесне ушкодження, затримка пасажира

28.2.1. Авіакомпанія несе відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або тілесного ушкодження, відбулася на борту повітряного судна, або під час посадки чи висадки пасажира на/з повітряного судна.

28.2.2. Авіакомпанія не може виключити або обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель чи тілесне ушкодження пасажира, про яку йдеться у пункті 28.2.1 цього розділу, компенсація якої не перевищує 113100 СПЗ на кожного пасажира.

28.2.3. Авіакомпанія не несе відповідальності за шкоду, про яку йдеться у пункті 28.2.1 цього розділу, компенсація якої перевищує 113100 СПЗ на кожного пасажира, якщо авіакомпанія доведе, що:

- така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування; або

- така шкода заподіяна виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

28.2.4. Авіакомпанія у разі загибелі чи тяжкого тілесного ушкодження пасажира повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після ідентифікації загиблої чи тяжко травмованої фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, організувати здійснення страхового авансового платежу уповноваженим особам (родичам померлого/тяжко травмованого), який для міжнародних рейсів не повинен бути меншим ніж 16000 СПЗ. 
Ступінь тяжкості тілесного ушкодження та процент втрати працездатності встановлюється відповідною медико-соціальною експертною комісією за місцем реєстрації (проживання) фізичної особи.

Розмір страхового авансового платежу для рейсів у межах України авіакомпанія встановлює таким чином, щоби визначеного авансового платежу вистачило для задоволення нагальних економічних потреб пропорційно до зазначених труднощів.

28.2.5. У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, відповідальність авіакомпанії обмежується сумою до 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира.

28.3. Пошкодження, затримка багажу

28.3.1. Авіакомпанія несе відповідальність за шкоду, заподіяну у випадку знищення, втрати, пошкодження та затримки зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, втрати, пошкодження або затримки багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу.

Однак, авіакомпанія не несе відповідальності за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вади.

28.3.2. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, авіакомпанія несе відповідальність, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.

28.3.3. Якщо авіакомпанія визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув після закінчення 21 дня, рахуючи з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред'явити авіакомпанії вимоги, що випливають з договору повітряного перевезення.

28.3.4. Відповідальність авіакомпанії у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки у перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ стосовно кожного пасажира, на якого зареєстровано багаж.

28.3.5. У випадку, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого багажу авіакомпанії особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно, тоді авіакомпанія сплачує суму, що не перевищує заявленої суми, якщо вона не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість відправника в доставці.

Порядок прийняття такого багажу до перевезення встановлений пунктом 13.3 цих Правил.

Якщо вага багажу не записана в багажній квитанції, то вважається, що загальна вага зареєстрованого багажу не перевищує відповідної ваги багажу для безкоштовного перевезення за відповідним маршрутом та класом обслуговування.

28.4. Зняття обмежень відповідальності

28.4.1. Зазначені у пунктах 28.2.5 та 28.3.4 цього розділу положення щодо обмеження відповідальності авіакомпанії не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що у випадку вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов'язків.

28.5. Звільнення від відповідальності

28.5.1. Якщо авіакомпанія доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяла недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність пасажира, який вимагає відшкодування, або особи, від якої походять його або її права, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед пасажиром, який вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

28.5.2. Якщо вимога про відшкодування заявлена особою, іншою, ніж пасажир, у зв'язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав останній, авіакомпанія так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

28.6. Обумовлення стосовно меж відповідальності

28.6.1. Для міжнародних рейсів, що виконуються між країнами, які не приєдналися до Монреальської конвенції застосовуються правила та норми Варшавської конвенції, за якою відповідальність перевізника становить: 20 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) за один кілограм брутто в разі втрати, пошкодження чи нестачі всього або частини зареєстрованого багажу; 400 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) на пасажира за ручну поклажу та іншу власність пасажира, що перебуває під контролем пасажира протягом польоту, у випадку доведення вини авіакомпанії у їх втраті; і 50 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) у разі затримки в перевезенні багажу.

28.6.2. Якщо вага багажу не записана в багажній квитанції, то вважається, що загальна вага зареєстрованого багажу не перевищує відповідної ваги багажу для безкоштовного перевезення за відповідним маршрутом та класом обслуговування (для економ класу – одне місце багажу вагою до 23 кг, для бізнес класу – два місця багажу кожне вагою до 23 кг) і сума компенсації розраховується з урахуванням цього.

28.6.3. Авіакомпанія також може обумовити, що стосовно договору як внутрішнього так й будь-якого міжнародного повітряного перевезення застосовуються межі відповідальності або компенсаційні виплати, або надаються послуги, розміри яких можуть перевищувати розмір меж відповідальності передбачені цими Правилами.

28.7. Щодо договору повітряного перевезення

Повітряні перевезення на міжнародних і внутрішніх рейсах здійснюються на підставі Договору, «Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу» та «Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA)».

Пасажир повинен прибути на реєстрацію не пізніше, ніж за дві години до відльоту літака. Реєстрація пасажирів закінчується не пізніше, ніж за 40 хвилин до зазначеного в авіаквитку часу відльоту. Відповідно до особливостей аеропорту та/або правил перевізника час закінчення реєстрації може бути збільшений. Детальнішу інформацію можна одержати в представництві авіакомпанії. У разі порушення пасажиром часу прибуття на реєстрацію йому може бути відмовлено у перевезенні.

Перевірка документів (паспорта, візи, пасажирських квитків, сертифікатів, страховки та інших дозволів) та необхідних коштів для здійснення подорожі виконуються в аеропорту під час реєстрації пасажира на рейс.

Перевезення пасажирів та багажу на повітряних суднах, що здійснюється до умов Договору перевезення, при якому за визначенням сторін пункт відправлення і пункт призначення не залежить від того чи була зупинка в перевезенні або перевантаженні у пунктах, розміщених на території двох різних країн, або на території однієї країни, або узгоджена зупинка була передбачена на території іншої країни.

До цих перевезень, може бути застосована: Варшавська Конвенція (Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень), підписана 12.10.1929 у Варшаві чи дана Конвенція, змінена главою 1 Гаагського Протоколу, підписаним 28.09.1955 в Гаазі; або Монреальська Конвенція (Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень), підписана 28.05.1999 в Монреалі. Можливість та повнота застосування кожного із зазначених правових документів визначається перевізником у залежності від обставин виконання перевезення.

«Квиток» (Договір перевезення) - є даний пасажирський квиток і багажна квитанція, або маршрут/підтвердження оплати, що застосовуються за умови придбання «електронного квитка», частиною яких є дані умови і повідомлення.

«Перевізник» – є усі авіакомпанії, що перевозять або зобов'язуються перевезти пасажира та його багаж за Договором перевезення або надають інші види послуг, які пов'язані з таким авіаперевезенням.

«Електронний квиток» означає - маршрут/підтвердження оплати, електронний купон, якщо необхідно - посадочні документи, що видані перевізником або від його імені.

На перевезення, що виконуються за цим Договором, розповсюджуються обмеження про відповідальність, встановлені Варшавською Конвенцією-1929, Монреальською Конвенцією-1999 та Правилами перевізника. Зазначені Конвенції та Правила вносять обмеження відповідальності перевізника за смерть або ушкодження здоров'я пасажира, або за втрату чи пошкодження багажу, або за затримку в перевезенні.

Див. також: «Повідомлення пасажира про обмеження відповідальності», «Повідомленняпро обмеження відповідальності за багаж» та «Повідомленняпро обмеження відповідальності за затримку».

За вищезазначеним перевезенням та інші послуги, що надаються кожним перевізником, є предметом положень квитка (Договору перевезення), застосованих тарифів, умов перевезення та встановлених Правил, що наведені у квитку (з якими можна ознайомитись в будь-якому агентстві перевізника та на сайті авіаперевізника).

Щодо перевезень між пунктами США або Канади i будь-якими пунктами за їхніми межами застосовуються тарифи, що чинні в цих країнах.

Найменування авіакомпанії у квитку може вказуватись скорочено. Повне найменування та його скорочення містяться в тарифних довідниках, правилах, умовах перевезень та розкладі відповідної авіакомпанії.

Адреса авіакомпанії зазначена на квитку, або адресою перевізника (його представництва) буде аеропорт відправки, що зазначений проти першого скорочення назви перевізника у квитку. Узгодженими пунктами зупинки вважаються пункти, вказані в даному квитку або зазначені в розкладі перевізника, як пункти зупинок на маршруті перевезення пасажира. Перевезення, що виконується за даним договором кількома послідовними перевізниками, розглядається як єдине перевезення.

Перевізник, що видає квиток для перевезення на повітряних лініях (маршрутах) іншого перевізника, діє як агент останнього.

Кожне виключення або обмеження відповідальності перевізника поширюється та діє на користь агентів, службовців або представників перевізника i кожну особу, повітряне судно якої використовується для перевезення, а також агентів, службовців або представників цієї особи.

Зареєстрований багаж видається пред'явнику відривного талона багажної бирки. У випадку несправного перевезення багажу складається відповідний акт, на підставі якого пред'являється перевізнику претензія в письмовій формі. Претензія має бути пред'явлена після виявлення такого пошкодження, алене пізніше 7 днів рахуючи з дня одержання багажу. У випадку прострочення в доставці багажу претензія повинна бути пред`явлена не пізніше 21 дня з дня одержання багажу.

Квиток є дійсним для перевезення та для повернення сплачених сум протягом одного року з дати його оформлення. Строк чинності квитка може бути обмежений зазначеним у ньому тарифом перевізника, умовами перевезення або відповідними правилами. Застосований тариф у квитку на перевезення, що виконується за цим договором, може бути змінений до початку перевезення. Перевізник може відмовити в перевезенні, якщо такий змінений тариф не був оплачений.

Перевізник зобов'язується вжити усіх залежних від нього заходів, щоб перевезти пасажира i багаж у розумні строки. Час, вказаний у квитку, в розкладі та за допомогою інших засобів, не гарантується i не є складовою частиною договору перевезення. 
Перевізник може, у випадку необхідності, без попередження передати пасажира для перевезення іншому перевізнику, замінити повітряне судно, змінити чи відмінити посадку в пунктах, зазначених у квитках.

Розклад може бути змінено без попередження пасажира. Перевізник не несе відповідальності за забезпечення стикування рейсів, що не вказані у квитку (єдиному перевезенні). 
Пасажир повинен виконувати вимоги державних органів щодо перевезення, пред'являти виїзні, в'їзні та інші необхідні документи і прибути в аеропорт на реєстрацію у строк, зазначений в квитку, а якщо цей строк не вказано то, у строк, необхідний для виконання перед польотних процедур. 
Ніхто з агентів чи службовців або представників перевізника не має права змінити або відмінити положення Договору перевезення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

На перевезення, що виконуються за цим Договором поширюються відповідні положення міжнародних договорів, відомих як Варшавська Конвенція-1929 та Монреальська Конвенція-1999, що можуть застосовуватись до належної частини перевезення або до всього перевезення, враховуючи будь-яку його дільницю, яка повністю знаходиться на території країни відправлення або призначення.

Для пасажирів, перевезення яких має пункт відправлення, призначення або узгоджений пункт зупинки (пересадки) на території Сполучених Штатів Америки, положення Конвенції та спеціальних договорів, які містяться в тарифних довідниках передбачають, що відповідальність перевізників, які є учасниками таких спеціальних договорів, у разі спричинення смерті або пошкодження здоров'я пасажира обмежуються доказом реально завданої шкоди, максимальна оцінка якої не може перевищувати ніж 75000 доларів США стосовно кожного пасажира і що відповідальність у визначених межах наступає незалежно від доказів вини авіакомпанії.

Стосовно пасажирів, які перевозяться авіакомпанією, що не є учасником таких спеціальних договорів або пасажирів, що не прямують в (із) США або не мають пункту узгодженої зупинки на території США, відповідальність перевізника за смерть або пошкодження здоров'я пасажира обмежуються компенсацією:
- за нормами Варшавської Конвенції-1929 сумою до 20000 доларів США, або
- за нормами Монреальської Конвенції-1999 сумою до 113100 СПЗ (спеціальних прав запозичення) на кожного пасажира.

Перелік перевізників-учасників таких спеціальних договорів вказаний в усіх агентствах з продажу квитків цих перевізників, з якими пасажир може ознайомитись. 
Додаткове компенсаційне забезпечення може здійснюватись пасажиром шляхом страхування свого життя та здоров'я в страховій компанії до здійснення подорожі. Додаткове страхування не змінює обмежень відповідальності перевізника ні за Варшавською Конвенцією-1929, ні за Монреальською Конвенцією-1999, ні за іншим спеціальним договором, що визначає відповідальність перевізника. За додатковою інформацією необхідно звертатись до авіаперевізника або до страхової компанії.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАГАЖ 

Перевізник за несправне перевезення багажу несе тільки обмежену майнову відповідальність. Заявлена цінність багажу не застосовується до деяких видів товарів. 
Перевізник не несе відповідальності за ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото та відеотехніку, комп’ютерну техніку, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, документацію, медикаменти, ідентифікуючі документи, зразки, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.
Відповідальність перевізника у випадку знищення, втрати, недостачі або пошкодження багажу обмежена, за винятком випадків, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого багажу перевізнику особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір. У цьому випадку перевізник сплачує суму, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує реальну заінтересованість пасажира в доставці».

За нормами Варшавської Конвенції-1929 відповідальність за багаж обмежена сумою до 20 доларів США за кілограм (9,07 доларів США за фунт) за зареєстрований багаж, і 400 доларів США на кожного пасажира за незареєстрований багаж. 
При польотах тільки між пунктами США обмеження відповідальності за багаж становить до 1250 доларів США на кожного пасажира.

За нормами Монреальської Конвенції-1999 відповідальність за багаж обмежена доведеними матеріальними збитками і не більше суми до 1131 СПЗ (спеціальних прав запозичення) стосовно кожного пасажира, зазначеного у багажній бирці. 
Детальнішу інформацію можна одержати від авіакомпанії.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАТРИМКУ

Відповідальність перевізника за затримку пасажира виникає у разі затримки відправки/прибуття повітряного судна понад розумні строки (понад двох годин для регулярних рейсів, дванадцять годин для чартерних рейсів).

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Варшавській Конвенції-1929, відповідальність перевізника стосовно кожного пасажира обмежена матеріальними збитками на суму до 100 доларів США.

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Монреальській Конвенції-1999, відповідальність перевізника стосовно кожного пасажира обмежена доведеними матеріальними збитками на суму до 4694 СПЗ.

2. Відповідальність перевізника за затримку багажу виникає у разі його неприбуття до місця призначення, зазначеного у багажній бирці. 
У випадку затримки в перевезенні багажу, про яку йдеться у Варшавській Конвенції-1929, відповідальність перевізника стосовно кожного пасажира, зазначеного у багажній бирці, обмежена матеріальними збитками на суму до 50 доларів США.

У випадку затримки в перевезенні багажу, про яку йдеться у Монреальській Конвенції-1999, відповідальність перевізника стосовно кожного пасажира, зазначеного у багажній бирці, обмежена матеріальними збитками на суму до 1131 СПЗ.

Зазначені обмеження не застосовуються у випадку, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого багажу перевізнику особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір. У цьому випадку перевізник зобов'язаний сплатити суму, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує реальну заінтересованість пасажира в доставці.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА МИТА

Ціна даного пасажирського квитка включає збори, податки та мита, що встановлені державами на повітряні перевезення. Сума цих зборів вноситься у загальну вартість авіаквитка або виділяється окремо в графі «такса» цього авіаквитка. Якщо вартість придбаного авіаквитка не включає податків та мита, то пасажиру доведеться їх сплатити перед відльотом.

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ

Авіакомпанія на власний розсуд і у відповідності до Загальних правил перевезень може відмовитись від перевезення (або відмінити бронювання місця, або усунути із салону літака у пункті проміжної посадки): 
- пасажирів, що не відповідають вимогам паспортного режиму, візових та карантинних і митних вимог в країнах вильоту, призначення і транзиту; 
- пасажирів, у яких відсутній дійсний квиток або немає підтверджуючих документів щодо подальшої трансферної поїздки; 
- пасажирів, повітряне перевезення яких створює загрозу або ризик для них самих та/чи для інших пасажирів або майна; 
- пасажирів, які виявляють явні ознаки хвороби і тих, що викликають хвилювання серед інших пасажирів своїм зовнішнім видом, поведінкою або необхідністю здійснення спеціального догляду за ними; 
- пасажирів, яким протягом польоту необхідний індивідуальний догляд, якщо вони не мають відповідних супроводжуючих осіб; 
- пасажирів, які по зовнішньому вигляду знаходяться у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних речовин; 
- пасажирів, які ухиляються від виконання інструкцій перевізника щодо безпеки польотів; 
- пасажирів, які не сплатили відповідні збори або тарифи, та;
- пасажирів, які допустили інші порушення передбачені законодавством, Загальними правилами IATA та авіаперевізника.

Даний пункт передбачає, що тільки ті пасажири, які мають необхідні документи, дійсний авіаквиток з датою виїзду та повернення, що не перевищує термін дії візи і стан яких відповідає вищенаведеним положенням, можуть бути допущені до перевезення. Відповідальність за оформлення та наявність усіх необхідних документів для здійснення подорожі покладається на пасажира.

Право пасажира при відмові у перевезенні за вказаних причин полягає - у поверненні сплаченої суми за невикористаний квиток або його частину у відповідності з правилами застосування тарифів IATA і авіакомпанії протягом одного року з дати видачі проїзного документу (якщо перевезення не було виконане на жодній із ділянок) або з дати перевезення на першій ділянці (якщо іншого не передбачено правилами застосованого тарифу).

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

Перевізник може відмовити у перевезенні в якості багажу:
- речей, які можуть заподіяти шкоду повітряному судну, особам або їх майну, які знаходяться на борту повітряного судна; 
- речей, перевезення яких заборонено законами, правилами і приписами державних органів будь-якої країни на територію, з території або через територію яких здійснюється перевезення; 
- речей, які по своїй вазі, розмірах, природі можуть спричинити дискомфорт іншим пасажирам та можуть становити загрозу для безпеки польоту; 
- тварин, за винятком собак, котів та інших кімнатних приручених тварин і птахів, які приймаються для перевезення за попереднім дозволом перевізника та при виконанні певних умов пасажирами у відповідності з правилами такого перевезення.

ДОДАТКОВА УМОВА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

На пасажира може бути покладена матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду перевізнику, що передбачена вимогами Додатку № 9 до Чиказької Конвенції-1944, Загальними правилами IATA та нормами національного законодавства країни відправки або прибуття.

28.8. Переведення валютних одиниць

28.7.1. Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення (СПЗ), у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені Міжнародним валютним фондом.

Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення (СПЗ) на дату рішення суду або прийняття рішення авіакомпанією за претензією пасажира.

29. Претензії та позови

29.1. Підстави для позову

За повітряним перевезенням пасажирів і багажу будь-який позов стосовно заподіяної шкоди (збитків), незалежно від його підстав, регулюється відповідними положеннями Монреальської конвенції або Варшавської конвенції (залежно від того яка з них застосовується) та Договором повітряного перевезення і, може бути пред'явлений тільки згідно з умовами і межами відповідальності, що передбачені відповідними нормативними актами та цими Правилами, без шкоди для визначення кола осіб, які мають право на позов та їх відповідних прав.

У разі будь-якого такого позову штрафи, штрафні санкції чи будь-які інші компенсаційні виплати та послуги, що не стосуються відшкодувань реальної (фактичної) шкоди, стягненню не підлягають.

29.2. Загальна сума відшкодування

Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного перевізника, який здійснював перевезення, від перевізника за договором та від їх працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов'язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з перевізника за договором або з фактичного перевізника, при цьому жодна із зазначених осіб відповідає в розмірі, не більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.

29.3. Працівники, агенти. Обмеження суми відшкодувань

29.3.1. Якщо позов пред'явлено до працівника чи до агента авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування) у зв'язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або агент авіакомпанії (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов'язків, має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сама авіакомпанія.

29.4. Пред'явлення претензій

29.4.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензій передбачає, до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.

Пасажир повинен підтвердити протилежне шляхом оформлення акта про несправність при перевезенні багажу («PIR» - Property Irregularity Report) або акта про пошкодження багажу («DBR» – Damage Baggage Report).

Зазначені акти оформляються в день прибуття рейсу за місцем призначення до виходу пасажира із багажного відділення аеропорту.

Складені акти «PIR» або «DBR» не є визнанням вини чи відповідальності авіакомпанії за несправне перевезення багажу.

Акти «PIR» та «DBR», що оформлені на вимогу пасажира після виходу його із контрольної зони аеропорту цивільно-правових наслідків не породжують.

29.4.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати авіакомпанії письмову претензію негайно після виявлення пошкодження (недостачі вмісту багажу, пошкодження речей тощо) і не пізніше ніж протягом 7 календарних днів, рахуючи з дати отримання зареєстрованого багажу.

У випадку затримки у перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена пасажиром не пізніше ніж протягом 21 календарного дня, рахуючи з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим.

Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня, рахуючи з дати, наступної за тією, в яку багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до авіакомпанії повинна бути висунута протягом двох років, рахуючи з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

29.4.3. Претензії до авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира (затримка, неякісне обслуговування тощо) висуваються також не пізніше ніж протягом 21 календарного дня, рахуючи з дати, коли пасажир прибув до місця призначення, або з дати, коли він мав прибути до місця призначення.

29.4.4. Будь-яка претензія до авіакомпанії повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в пункті 29.4.2 цього розділу.

До претензії мають бути додані всі оригінали необхідних документів, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування і залежно від того, відносно чого висувається претензія, у тому числі:

- квиток (маршрут/квитанція), фіскальні чеки сплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про несправне перевезення багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог.

Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.

29.4.5. За відсутності претензій у строки, зазначені в пунктах 29.4.2-29.4.4 цього розділу при міжнародних або внутрішніх повітряних перевезеннях, жодні позови до перевізника не приймаються, крім випадків обману з боку авіакомпанії.

29.5. Розгляд претензій

29.5.1. Претензії розглядаються в порядку, встановленому авіакомпанією. 
Отримавши претензію, авіакомпанія залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, направляє заявнику протягом 15 днів з дати її реєстрації повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред'явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.

29.5.2. Авіакомпанія зобов'язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи про відхилення протягом трьох місяців, рахуючи з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося однією авіакомпанією.

Якщо в такому перевезенні брали участь інші авіакомпанії, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіакомпаніями.

29.6. Судові позови

29.6.1. Позов про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного повітряного перевезення пасажира чи багажу повинен бути поданим за вибором позивача, до суду за місцезнаходженням авіакомпанії, або за місцезнаходженням офісу (представництва) авіакомпанії, де було укладено договір повітряного перевезення, в строки згідно з чинним законодавством, з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

Процедура визначається законом, який застосовує суд, до якого подано позов.

29.6.2. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження пасажира, може бути подано до одного із судів, зазначених в пункті 29.6.1 цього розділу на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої авіакомпанія надає послуги, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах або на повітряних суднах іншої авіакомпанії на підставі комерційної угоди, і в якій ця авіакомпанія здійснює діяльність, пов'язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самою авіакомпанією чи іншою авіакомпанією, з якою вона має комерційну угоду, або які належать їй чи такій іншій авіакомпанії.

Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним міжнародним законодавством строки для пред'явлення претензії, без попереднього висування претензії до авіакомпанії.

29.6.3. Припинення існування особи, яка несе відповідальність

У випадку припинення існування особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.

29.6.4. Позовна давність

Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано протягом двох років, рахуючи з дати прибуття повітряного судна до місця призначенням або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинки перевезення. 
Порядок відліку такого строку визначається законом, що застосовує суд, до якого подано позов.

29.6.5. Позови до фактичного перевізника та до перевізника за договором

Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником, може бути за вибором позивача поданий до цього перевізника або до перевізника за договором чи до обох разом або окремо.

Якщо позов поданий тільки до одного з цих перевізників, він має право залучити до справи в суді й іншого перевізника, у якому порушено позов, при цьому процедура такого залучення та його наслідки визначаються законом цього суду.

29.6.6. Право регресу до третіх осіб

Ніщо в цьому розділі жодним чином не вирішує питання щодо того, чи має авіакомпанія, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, права регресу до будь-якої іншої особи.

29.7. Реквізити та місцезнаходження авіакомпанії

29.7.1. Авіакомпанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА», зареєстрована та знаходиться в Дарницькому районі міста Києва за адресою: 02121, м. Київ, Харківське щосе 201-203 Літера 2А .

30. Зміни та доповнення до цих Правил

30.1. Авіакомпанія має право на внесення змін та доповнень до цих Правил, які попередньо погоджуються з уповноваженим органом з питань цивільної авіації України.

Внесені положення і норми до цих Правил не повинні суперечити чинним міжнародним договорам України, відповідному законодавству України та Резолюціям ІАТА.

30.2. Партнери ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА» – національні та іноземні авіаперевізники після укладання угод про партнерство зобов'язані виконувати національні Правила з повітряних перевезень, на території держав, де проводять свою комерційну діяльність.

30.3. Агент з обслуговування перевезень (агент з продажу перевезень) авіакомпанії, представник або працівник авіакомпанії не мають права вносити зміни або скасовувати будь-яке положення цих Правил, правил відповідної авіакомпанії-партнера та умов договору повітряного перевезення.

31. Інформування пасажира

31.1. Положення цього розділу поширюються на всіх агентів з обслуговування (з продажу перевезень) авіакомпанії, працівників та перевізників-партнерів які здійснюють продаж повітряних перевезень ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА» на території України і за кордоном.

31.2. Авіакомпанія (її агент з продажу перевезень) в офісі з продажу перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживача місці таку інформацію:

- свою повну назву, місцезнаходження; 
- копії дозвільних документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення повітряних перевезень (продажу перевезень); 
- телефон територіального органу захисту прав споживачів; 
- книгу зауважень та пропозицій.

31.3. Авіакомпанія (її агент з продажу перевезень) під час продажу квитків обов'язково повинна довести до відома пасажира наступну інформацію:

- ці Правила та правила перевізника-партнера щодо перевезень пасажирів і багажу (агент повинен довести до відома пасажира Правила перевезень пасажирів і багажу того перевізника, чий квиток застосовується, або перевізника, який зазначений першим у квитку), на паперових носіях у вигляді пам'ятки для пасажира (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет - у електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень);

- вартість перевезення за відповідним маршрутом - усно у пункті продажу квитків при бронюванні (у разі продажу перевезень «on-line» через систему Інтернет, - у електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут/квитанції);

- вартість, умови і обмеження при перевезенні за спеціальним тарифом усно при бронюванні (у разі застосування електронного квитка - через сайт, через який здійснюється бронювання);

- адміністративні формальності при здійсненні подорожі за відповідним маршрутом - усно при бронюванні;

- межі відповідальності перевізника при перевезенні пасажира і багажу - у квитку або маршрут/квитанції;

- права пасажирів у випадку відмови у перевезенні, анулюванні або затримки рейсу;

- заборонені до перевезення речі і товари - у квитку або маршрут/квитанції;

- особливості та умови перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) і про необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.

Купуючи квиток на рейси авіакомпанії пасажир беззастережно погоджується з усіма Умовами договору повітряного перевезення та Правилами повітряних перевезень пасажирів та багажу авіакомпанії.

Авіакомпанія, перевізник-партнер, її агент з продажу перевезень, здійснюючи рекламні акції повинні надавати населенню повну та достовірну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суму тарифу, усіх зборів (такс) авіакомпанії та аеропортових зборів (такс).

32. Забезпечення дотримання цих Правил

32.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на керівництво ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА» та на уповноважений орган з питань цивільної авіації України.

32.2. Контроль повинен забезпечити можливість авіакомпанії, авіакомпанії-партнеру, їх агентам з обслуговування перевезень та агентам з продажу перевезень, довести, що вони та їх дії задовольняють і відповідають встановленим вимогам уповноваженого органу з питань цивільної авіації України.

Зазначені суб'єкти повинні бути готові надати змогу відповідному державному органу проводити перевірки під час здійснення операцій з повітряного перевезення та обслуговування пасажирів і багажу – проведенням відповідної демонстрації, що такі операції відповідають встановленим вимогам та правилам.